Avilta Vero­hallin­nolle huomau­tus Palkka.fi-palvelun saavu­tet­tavuus­puut­teista, myös Espoon yllä­pitämän sivuston saavu­tet­tavuu­dessa merkit­täviä ongelmia 

Etelä-Suomen aluehallintovirastolle on kanneltu saavutettavuuspuutteista pientyönantajille tarkoitetussa Verohallinnon Palkka.fi-palvelussa ja vammaisille henkilöille suunnatussa Länsi-Uudenmaan kulkukeskuksen sivustossa, josta vastaa Espoon kaupunki. Aluehallintovirasto on antanut Verohallinnolle huomautuksen ja kiinnittänyt Espoon kaupungin huomiota saavutettavuusvaatimuksiin. Digipalvelulaki velvoittaa viranomaisia siihen, että digitaaliset palvelut täyttävät saavutettavuusvaatimukset.

Palkka.fi-palvelu ei täytä digipalvelulain mukaisia saavutettavuusvaatimuksia, ja palvelun saavutettavuus on lähes kaikilta osin heikkoa tai olematonta. Palvelu on Verohallinnon lakisääteinen tehtävä ja suunnattu pientyönantajille, kuten pienyrityksille, kotitalouksille, seuroille ja yhdistyksille. Verohallinto suunnittelee korjaavansa saavutettavuuspuutteet vasta silloin, kun palvelua muutenkin joskus tulevaisuudessa uudistetaan. Tämä ei ole aluehallintoviraston näkemyksen mukaan lainmukaista.

Saavutettavuusvaatimuksista voi lain mukaan poiketa kohtuuttoman rasitteen vuoksi, mutta vain väliaikaisesti ja vain jossain osassa palvelua. Verohallinto on vedonnut Palkka.fi-palvelun osalta kohtuuttomaan rasitteeseen, mutta palvelu on lähes kokonaisuudessaan ei-saavutettava. Myöskään väliaikaisuuden määritelmä ei aluehallintoviraston mukaan täyty, koska rahoitus ja aikataulu saavutettavuuspuutteiden korjaamiseksi eivät ole varmistuneet.

Verohallinto ei myöskään ole tehnyt laissa vaadittua kokonaisarviota siitä, onko Palkka.fi-palvelun tapauksessa kohtuuttomalle rasitteelle lain mukaiset edellytykset.

”Hyvin usein vedotaan siihen, että digitaalisen palvelun tekeminen saavutettavaksi aiheuttaa kustannuksia”, kertoo Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuuden valvonnan yksikön päällikkö Viena Rainio. ”Laki kuitenkin edellyttää, että palvelua tarjoava viranomainen huomioi myös esimerkiksi vammaisten henkilöiden mahdollisuudet ja tarpeet käyttää kyseistä digitaalista palvelua. Kun palveluista tehdään saavutettavia, yhä useampi ihminen voi asioida itsenäisesti. Tällä tavoin saavutettavuus edistää yhdenvertaisuutta, lisää osallisuutta ja myös vähentää yhteiskunnan kustannuksia.”

Aluehallintoviraston huomautuksen mukaan Verohallinnon tulee tehdä suunnitelma saavutettavuuden takaamiseksi ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta Palkka.fi-palvelu vastaisi digipalvelulain saavutettavuusvelvoitteita. Samalla kohtuutonta rasitetta voidaan arvioida uudelleen, mutta arvio on tehtävä kattavammin ja kokonaisvaltaisemmin.

Huomautus on aluehallintoviraston keinovalikoimasta ankarin tapa puuttua kantelun perusteella havaittuun lainvastaiseen toimintaan.

”Huomautuksia on annettu esimerkiksi silloin, jos digitaalisessa palvelussa on ollut vakavia saavutettavuuspuutteita eikä niiden korjaamiseksi ole ryhdytty riittäviin toimiin”, kertoo saavutettavuuden valvonnan yksikön lakimies Elisa Kotiniemi.

Myös Länsi-Uudenmaan kulkukeskuksen tilaussivustolla puutteita – aluehallintovirasto kiinnittää Espoon kaupungin huomiota saavutettavuusvaatimuksiin

Aluehallintovirastolle tehtyjen kanteluiden mukaan myöskään Länsi-Uudenmaan kulkukeskuksen tilaussivusto ei täytä saavutettavuusvaatimuksia eivätkä esimerkiksi näkövammaiset henkilöt pysty käyttämään sitä ruudunlukijalla. Aluehallintoviraston ratkaisun mukaan Espoon kaupungin on erityisen olennaista taata Kulkukeskuksen sivuston saavutettavuus, koska palvelu on suunnattu vammaisille henkilöille.

Aluehallintovirasto testasi Kulkukeskuksen tilaussivuston saavutettavuutta pistokoemaisesti ja havaitsi palvelussa saavutettavuuspuutteita, joita Espoon kaupunki ei ollut aluehallintovirastolle toimittamansa selvityksen mukaan itse havainnut.

Aluehallintoviraston päätöksen mukaan kaupunki ei ollut varmistunut riittävästi siitä, täyttääkö palvelu lain edellyttämät saavutettavuusvaatimukset. Aluehallintovirasto kehotti kaupunkia tekemään kattavan arvion Kulkukeskuksen saavutettavuudesta ja toteuttamaan sen perusteella tarvittavat toimenpiteet saavutettavuuden edistämiseksi.

”Kulkukeskuksen osalta päädyimme astetta lievempään hallinnolliseen ohjaukseen, koska Espoon tavoite oli ollut hankkia saavutettava palvelu”, kertoo Kotiniemi. ”Korostamme, että vastuu saavutettavuudesta ei kuitenkaan poistu sillä, että palvelua tarjoava viranomainen sanoo olevansa tietämätön puutteista. Jokaisen viranomaisen on syytä varmistaa oman saavutettavuusosaamisensa riittävyys.”

Aluehallintovirasto voi jopa määrätä uhkasakon saavutettavuuspuutteiden vuoksi

Digipalvelulaki, jossa saavutettavuusvelvoitteet kuvataan, tuli voimaan 1.4.2019. Lain taustalla on Euroopan unionin saavutettavuusdirektiivi, ja lisäksi taustalla vaikuttaa YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista. Yleissopimus korostaa vammaisten ihmisten osallisuutta ja mahdollisuutta itsenäiseen asiointiin myös digitaalisessa ympäristössä. Digipalvelulain yhtenä tavoitteena on tehdä saavutettavuuden huomioimisesta osa normaalia viranomaistoimintaa.

”Digipalvelulain ajatuksena on, että viranomaiset ottaisivat saavutettavuuden huomioon verkkosivustoissaan ja sovelluksissaan kaikissa vaiheissa jo alusta alkaen, jotta palveluita voisi käyttää itsenäisesti suurempi joukko ihmisiä”, kertoo Kotiniemi.

Huomautusten antamisen ja huomion kiinnittämisen lisäksi aluehallintovirasto voi erikseen ottaa digitaalisia palveluja osaksi valvontaohjelmaansa. Valvonnan perusteella aluehallintovirasto voi määrätä toimijan tekemään palvelun saavutettavuusvaatimusten mukaiseksi ja tarvittaessa tehostaa määräystä uhkasakolla.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto vastaa koko Suomessa digipalvelulain saavutettavuusvaatimusten noudattamisen valvonnasta ja antaa neuvontaa ja ohjeita saavutettavuudesta. Saavutettavuuden huomiointi edistää ihmisten yhdenvertaisuutta digitaalisessa yhteiskunnassa.

Lisätietoa:

Medialle:

  • Elisa Kotiniemi, lakimies, 0295 016 061, saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Katso myös nämä

Kaupungin varmis­tet­tava vammaisille henkilöille suunnatun digitaalisen palvelun saavu­tet­tavuus

Lue edellinen

Aluehallintovirasto on käynnistänyt mobiilisovellusten saavutettavuuden kattavan valvonnan

Lue seuraava