Henkilö pitää kädessään luottokorttia ja puhelinta

Muutokset digipalvelulakiin

Lakiin digitaalisten palvelujen tarjoamisesta eli digipalvelulakiin on tehty muutoksia, jotka tuovat lain saavutettavuusvaatimusten piiriin uusia palveluja ja toimijoita. Lakiin on myös lisätty joitakin palvelukohtaisia lisävaatimuksia näille lain piiriin tuleville palveluille.

Muutokset digipalvelulakiin tulevat tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevasta EU:n esteettömyysdirektiivistä, jonka täytäntöönpanoa koskeva kansallinen lainsäädäntö tuli voimaan 1.2.2023. Muutokset edistävät ihmisten yhdenvertaisuutta digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

Tällä sivulla on tietoa siitä, mitkä uudet palvelut tulevat digipalvelulain saavutettavuusvaatimusten piiriin ja millaiset vaatimukset ja velvoitteet koskevat näitä palveluja ja niiden tarjoajia. Palvelujen pitää olla digipalvelulain saavutettavuusvaatimusten mukaisia siirtymäajan jälkeen, 28.6.2025 lähtien. Palveluntarjoajien kannattaa ottaa uudet vaatimukset huomioon hyvissä ajoin.

Digipalvelulain piiriin tulevat uudet palvelut

Digipalvelulain piiriin tulevat seuraavat kuluttajille tarkoitetut palvelut: verkkokaupat, sähkökirjat, osa henkilöliikenteen ja pankkien palveluista sekä audiovisuaaliseen sisältöön pääsyn tarjoavat palvelut ja viestintäpalvelut.

Kuluttajalla tarkoitetaan henkilöä, ei organisaatiota, joka hankkii palvelun tai tuotteen pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Laki ei velvoita mikroyrityksiä. Mikroyrityksellä tarkoitetaan yrityksiä, joiden palveluksessa on alle 10 työntekijää ja joiden vuosittainen liikevaihto on enintään 2 miljoonaa euroa tai joiden vuosittainen taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa. Mikroyrityksiä kuitenkin kannustetaan tarjoamaan palvelunsa saavutettavuusvaatimusten mukaisesti, vaikka vaatimuksia ei sovelleta niihin.

Digipalvelulakia sovelletaan seuraaviin uusiin palveluihin 28.6.2025 lähtien.

Verkkokaupalla tarkoitetaan verkkosivustolla tai mobiilisovelluksessa olevaa sähköistä kauppaa, jossa kuluttaja voi tehdä etänä sopimuksia palvelujen tai tuotteiden hankkimiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaisi esimerkiksi siis verkkokauppoja, joissa kuluttaja voi ostaa palveluja ja tuotteita verkon välityksellä.

Lain piiriin tulevat sähkökirjat sekä niiden lukemiseen ja käyttämiseen tarkoitetut verkkosivustot ja mobiilisovellukset.

Sähkökirjalla tarkoitetaan kuluttajalle tarjottavia teksti- tai graafisessa muodossa olevia tiedostoja tai tiedostojen kokonaisuuksia. Sähkökirja voi sisältää myös kuvaa tai ääntä. Sähkökirjoihin kuuluvat kaikki kirjalliset teokset, kuten kauno-, tieto- ja oppikirjat, myös ammatilliset digikirjastot ja verkkokirjahyllyt.

Sähkökirjan määritelmään eivät sisälly muun muassa:

 • äänikirjat,
 • sanomalehdet, aikakauslehdet ja vastaavat
 • tilapäiseen käyttöön tarkoitetut aineistot, kuten mainospainotuotteet, esitteet, hinnastot ja vuosikertomukset

Henkilöliikenteellä tarkoitetaan muun muassa rautatieliikennettä, säännöllistä linja-autoliikennettä, lentoliikennettä ja aikataulun mukaista kaupallista vesiliikennettä. Kaupunki- ja esikaupunkiliikenteen sekä alueelliseen liikenteen palvelujen osalta lakia sovelletaan raide-, linja-auto-, metro-, ja raitiovaunuliikenteeseen. Taksiliikenne ei sisälly lain soveltamisalaan, mutta saavutettavuusvaatimukset tulevat koskemaan myös taksiliikennettä verkkokaupan osalta koskevan yleisen sääntelyn myötä.

Saavutettavuusvaatimukset koskevat liikennepalvelujen osana kuluttajille tarjottavia digitaalisia palveluja. Näitä palveluja ovat esimerkiksi verkkosivustot, mobiilisovellukset, henkilöliikenteen digitaaliset matkaliput, digitaaliset matkalippupalvelut sekä digitaalisessa palvelussa olevat reittioppaat ja liikenne- ja häiriötiedotteet.

Henkilöliikenteen digitaalisia palveluja on jo aiemminkin kuulunut digipalvelulain soveltamisalaan ja siten julkisesti järjestetyn liikenteen verkkosivuja ja mobiilisovelluksia on jo velvoittanut saavutettavuusvaatimukset. Digipalvelulain muutokset laajentavat saavutettavuusvaatimukset laajasti yksityiselle sektorille. Kaikkia lain soveltamisalaan kuuluvia henkilöliikenteenpalveluja koskevat digipalvelulain uudet velvoitteet.

Osa pankkien digitaalisista palveluista on jo kuulunut digipalvelulain piiriin. Nyt lain piirin tulevat laajemmin digitaaliset palvelut, jotka liittyvät muun muassa kuluttajien maksupalveluihin, perus-maksutiliin, luottoihin, omaisuudenhoitoon ja sijoitusneuvontaan. Voit tarkastaa mitkä kuluttajien pankkipalvelut kuuluvat lain soveltamisalaan digipalvelulain kohdasta 10a§ (linkki)Avautuu uuteen ikkunaanAvautuu uuteen ikkunaan

Audiovisuaalisella sisältöpalvelulla tarkoitetaan palvelua, jonka pääasiallinen tarkoitus on tarjota yleisölle televisiolähetyksiä tai tilausohjelmapalveluja. Digipalvelulakia sovelletaan palveluihin, joilla näitä sisältöjä valitaan ja katsellaan. Niitä ovat muun muassa Yle Areena, MTV Katsomo ja Netflix.

Digipalvelulaki ei sääntele itse audiovisuaalista sisältöä.  Lisäksi, jos audiovisuaaliseen sisältöön pääsyn tarjoava palvelu on jokin muu kuin digitaalinen palvelu, kuten esimerkiksi television sähköinen ohjelmaopas tai hybriditelevisiopalvelu, säädetään sen esteettömyysvaatimuksista laissa sähköisen viestinnän palveluista (194 b § ). Kyseisten vaatimusten noudattamista valvoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Lisätietoja löytyy Traficomin sivustolta (linkkiAvautuu uuteen ikkunaanAvautuu uuteen ikkunaan).

Viestintäpalveluja ovat esimerkiksi kuluttajille tarjottavat pikaviestinpalvelut kuten Whatsapp, Signal ja Messenger.

Näiden palvelujen osalta digipalvelulain soveltamisalaan ei kuitenkaan sisälly viestien sisältö. Lisäksi, jos viestintäpalvelussa on kyse muusta kuin mobiilisovelluksella tai verkkosivustolla toimivasta viestintäpalvelusta, kuten  perinteisestä puhe-, tekstiviesti- tai  sähköpostipalvelusta, säädetään sen esteettömyysvaatimuksista laissa sähköisen viestinnän palveluista (194 b § ). Kyseisten vaatimusten noudattamista valvoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Lisätietoja löytyy Traficomin sivustolta (linkki)Avautuu uuteen ikkunaanAvautuu uuteen ikkunaan

Digipalvelulain uudet vaatimukset ja velvoitteet

Edellä mainittujen digipalvelulain piiriin tulevien palvelujen pitää täyttää yleiset saavutettavuusvaatimukset ja velvoitteet, joista säädetään digipalvelulaissa. Näistä vaatimuksista kerrotaan Digipalvelulain vaatimukset -sivulla. 

Digipalvelulakiin on myös lisätty uusia velvoitteita ja palvelukohtaisia lisävaatimuksia, jotka koskevat vain uusia lain piiriin tulevia palveluja. Näiden palvelujen tulee täyttää sekä edellä mainitut yleiset saavutettavuusvaatimukset että palvelukohtaiset lisävaatimukset ja saavutettavuusselosteeseen liittyvät lisävelvoitteet 28.6.2025 lähtien. Palvelukohtaisista lisävaatimuksista on säädetty tarkemmin valtioneuvoston asetuksessa (linkki asetukseen)Avautuu uuteen ikkunaan. Seuraavassa on tietoa uusista palvelukohtaisista lisävaatimuksista ja saavutettavuusselosteeseen liittyvistä lisävelvoitteista.

Palveluntarjoajan on annettava tietoa verkkokaupassaan olevien tuotteiden ja palvelujen esteettömyydestä ja saavutettavuudesta, jos kyseisistä tuotteista ja palveluista vastuussa oleva talouden toimija, esimerkiksi valmistaja tai maahantuoja, on toimittanut nämä tiedot.

Sähkökirjojen on oltava saavutettavia siten, että niitä voidaan lukea ja käsitellä. Tämä tarkoittaa, että palveluntarjoajan on sähkökirjoja tarjotessaan varmistettava, että:

 1. ääntä ja tekstiä sisältävä sähkökirja tarjoaa synkronoitua tekstiä ja ääntä
 2. sähkökirjan digitaaliset tiedostot eivät estä avustavan teknologian moitteetonta toimintaa
 3. käyttäjällä on valintojensa mukaan pääsy sisältöön ja mahdollisuus navigointiin tietosisällössä ja näkymässä, dynaaminen näkymä mukaan luettuna, ja että valittu sisältö esitetään selkeällä ja joustavalla tavalla
 4. sisällön vaihtoehtoiset esittämistavat ja sisällön toiminta yhdessä eri avustavien teknologioiden kanssa on toteutettu siten, että sisältö on havaittavissa, ymmärrettävissä, hallittavissa ja toimivaa
 5. sähkökirjojen esteettömyysominaisuuksista tarjotaan tietoa metadatan avulla niin, jotta kirjat on helpompi löytää
 6. digitaalisten oikeuksien hallintamenetelmät eivät estä esteettömyysominaisuuksien toimintaa.

Palveluntarjoajan on annettava tietoa pankkipalveluihin liittyvistä digitaalisista palveluista kielellä, joka täyttää Euroopan neuvoston kieliä koskevan yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen B2-tason.

Myös viestintäpalveluille ja audiovisuaaliseen sisältöön pääsyn tarjoaville palveluille on säädetty palvelukohtaisia lisävaatimuksia. Lisävaatimukset sisältyvät sähköisen viestinnän palveluista annettuun lakiin a (194 c § ja 194 d §). Vaatimusten noudattamista valvoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Lisätietoja löytyy Traficomin sivustolta (linkki)Avautuu uuteen ikkunaanAvautuu uuteen ikkunaan.

Saavutettavuusselosteeseen liittyvät lisävelvoitteet

Digipalvelulain soveltamisalaan kuuluvissa palveluissa tulee olla saavutettavuusseloste, jossa kuvataan palvelun saavutettavuuden tila. Uusien lain soveltamisalaan tulevien palvelujen saavutettavuusselosteeseen pitää yleisen kuvauksen lisäksi sisältyä seuraavat tiedot:

 • Palveluntarjoajan on annettava tietoa palvelun käyttöön tarvittavasta tuotteesta.
  • Jos digitaalisen palvelun käyttäminen edellyttää toimiakseen tuotetta palveluntarjoajan on annettava saavutettavuusselosteella tietoa myös siitä, miten kyseinen tuote liittyy digitaaliseen palveluun, millaiset esteettömyysominaisuudet sillä on ja miten se toimii yhdessä apuvälineiden ja muiden palvelun käyttöä avustavien järjestelyjen kanssa.
 • Palveluntarjoajan on annettava tieto palvelukohtaisten lisävaatimusten toteutumisesta.
  • Palveluntarjoajan on julkaistava saavutettavuusselosteella kuvaus myös siitä, miten palvelussa on huomioitu kyseistä palvelua koskevat palvelukohtaiset lisävaatimukset.

Tietoa saavutettavuusselosteesta -sivulla on lisää tietoa selosteesta ja sen tekemisestä. Saavutettavuusvalvonta on tehnyt selosteen laatimisen avuksi työkalun, joka päivitetään digipalvelulain muutoksia vastaavaksi, ennen kuin uusien saavuttavuusvaatimusten soveltaminen alkaa.

Käyttäjien oikeusturva ja saavutettavuusvaatimusten valvonta

Digitaalisten palvelujen käyttäjillä on samat oikeudet kokonaisuudessaan digipalvelulain saavutettavuusvaatimusten osalta. Eli myös lain piiriin tulevien uusien palvelujen ja lisävaatimusten osalta käyttäjällä on oikeus tehdä saavutettavuusselvityspyyntöjä ja -kanteluja. Käyttäjän oikeuksista voit lukea lisää Käyttäjän oikeudet -sivulta.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista myös uusien lain piiriin tulevien digitaalisten palvelujen ja niitä koskevien lisävaatimusten osalta. Lisää tietoa valvontaviranomaisen tehtävistä löydät täältä: Valvontaviranomaisen tehtävät – Saavutettavuusvaatimukset

Digipalvelulain muutosten siirtymäaika

Uusien digipalvelulain soveltamisalaan tulevien palvelujen pitää olla saavutettavuusvaatimusten ja palvelukohtaisten lisävaatimusten mukaisia siirtymäajan jälkeen eli 28.6.2025 lähtien.

Kuitenkin jos uutta digipalvelulain soveltamisalaan tulevaa palvelua koskeva palvelusopimus on tehty ennen siirtymäajan päättymistä 28.6.2025, sopimusta voidaan jatkaa entisenlaisena, kunnes sopimuksen voimassaolo päättyy. Sopimusta ei kuitenkaan voi jatkaa entisenlaisena pidempään kuin viisi vuotta siirtymäajan päättymisestä.

Tämä tarkoittaa myös, että 28.6.2025 alkaen ei enää sallita uusi palvelusopimuksia sellaisten palvelujen osalta, jotka eivät ole digipalvelulain saavutettavuusvaatimusten ja palvelukohtaisten lisä-vaatimusten mukaisia.

Digipalvelulain saavutettavuusvaatimuksia ja lisävaatimuksia ei sovelleta:

 • digitaalisten palvelujen sisältöihin, jotka on arkistoitu ennen 28.6.2025.
 • valmiiksi tallennettuun aikasidonnaiseen mediaan, joka on julkaistu ennen 28.6.2025.
 • digitaalisissa palveluissa oleviin toimisto-ohjelmien tiedostoihin, jotka on julkaistu ennen 28.6.2025.

Mitä tehdä, jos saavutettavuusvaatimuksia ei pysty toteuttamaan?

Poikkeaminen saavutettavuusvaatimuksista

Palveluntarjoaja voi poiketa digipalvelulain saavutettavuusvaatimuksista, jos se tekemänsä saavutettavuusarvioinnin perusteella pystyy osoittamaan, että saavutettavuusvaatimusten noudattaminen aiheuttaa sen digitaaliselle palvelulle kohtuuttoman rasitteen tai sellaisen muutoksen, jonka seurauksena palvelun perusluonne muuttuisi perustavanlaatuisesti. Tietoa kohtuuttomasta rasitteesta on Tietoa saavutettavuusselosteesta -sivulla.

Kohtuuttoman rasitteen arvioinnissa tulee ottaa huomioon seuraavat seikat:

 1. Saavutettavuusvaatimusten noudattamisen kustannukset suhteessa toiminta- ja pääoma-kustannuksiin.
 2. Saavutettavuusvaatimusten noudattamisen nettokustannukset suhteessa nettoliikevaihtoon.
 3. Kustannusten suhde hyötyyn. Tätä arvioitaessa on otettava erityisesti huomioon vammaisten ihmisten tarpeet käyttää palvelua.

Palveluntarjoajan on tehtävä kohtuutonta rasitetta koskeva arviointi aina uudestaan, kun digitaalista palvelua muutetaan, kun valvova viranomainen pyytää sitä tai vähintään viiden vuoden välein. Tehty arviointi on dokumentoitava. Dokumentointi on lisäksi säilytettävä viiden vuoden ajan siitä, kun palveluntarjoaja on tarjonnut digitaalista palvelua.

Saavutettavuusvaatimuksista tai palvelukohtaisista lisävaatimuksista ei kuitenkaan voi poiketa kohtuuttoman rasitteen perusteella, jos palveluntarjoaja saa rahoitusta, joka on myönnetty saavutettavuuden parantamiseen, ja tämä rahoitus tulee ulkopuolista julkisista tai yksityisistä lähteistä, ei palveluntarjoajan omista varoista.

Saavutettavuuspuutteista ilmoittaminen

Jos digitaalinen palvelu ei täytä saavutettavuusvaatimuksia, palveluntarjoajan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle, millaisia puutteita vaatimusten noudattamisessa on ja miten puutteet tullaan korjaamaan.

Saavutettavuusvalvonta julkaisee myöhemmin tarkemmat ohjeet, miten saavutettavuuspuutteista ilmoitetaan.

Hyödyllisiä linkkejä

Saavutettavuus ja digipalvelulain vaatimukset – eOppiva

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisestaAvautuu uuteen ikkunaan

Valtioneuvoston asetus eräiden digitaalisten palvelujen saavutettavuusvaatimuksistaAvautuu uuteen ikkunaan

Laki sähköisen viestinnän palveluistaAvautuu uuteen ikkunaan

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/882 tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksista (esteettömyysdirektiivi)Avautuu uuteen ikkunaan