Muita lakeja

Saavutettavuuteen ohjaa tai velvoittaa useampi laki Suomessa. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sisältää kenties konkreettisimmat velvoitteet (WCAG 2.1 -kriteerit), mutta myös monessa muussa laissa on saavutettavuuteen liittyvää sääntelyä.

Tähän on listattu keskeisimpiä muita saavutettavuuteen velvoittavia tai ohjaavia lakeja. Näiden lakien toteutumisen valvonta tai neuvonta ei kuulu Etelä-Suomen aluehallintovirastolle.

Perustuslaki

Perustuslaki takaa kaikkien ihmisten yhdenvertaisuuden. Lain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)

Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi.

Viranomaisen, koulutuksen järjestäjän, työnantajan sekä tavaroiden tai palvelujen tarjoajan on tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa asioida viranomaisissa sekä saada koulutusta, työtä ja yleisesti tarjolla olevia tavaroita ja palveluita samoin kuin suoriutua työtehtävistä ja edetä työuralla.

Lisätietoa yhdenvertaisuuslaista ja kansalaisen oikeuksista on Yhdenvertaisuusvaltuutetun verkkosivuilla.Avautuu uuteen ikkunaan

Hallintolaki (434/2003 )

Hallintolain mukaan viranomaisen on pyrittävä järjestämään asiointi ja asian käsittely siten, että hallinnossa asioiva saa asianmukaisesti hallinnon palveluita. Lisäksi viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä.

Kielilaki (423/2003)

Kielilain tarkoituksena on turvata perustuslaissa säädetty jokaisen oikeus käyttää tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa omaa kieltään, joko suomea tai ruotsia.

Saamen kielilaki (1086/2003)

Viittomakielilaki (359/2015)

Laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014)

Lain tavoitteena on edistää sähköisen viestinnän palvelujen tarjontaa ja käyttöä sekä varmistaa, että viestintäverkkoja ja viestintäpalveluja on kohtuullisin ehdoin jokaisen saatavilla koko maassa.

Laki sähköisestä asioinnista viranomaisessa eli asiointilaki (13/2003)

Laissa säädetään viranomaisten ja näiden asiakkaiden oikeuksista, velvollisuuksista ja vastuista sähköisessä asioinnissa. Tätä lakia täydentää ja tarkentaa merkittävästi lain digitaalisten palveluiden tarjoamisesta toinen luku, joka edistää digitaalisten palvelujen saatavuutta, laatua ja tietoturvallisuutta.

Laki julkisista hankinnoista ja käyttösopimuksista (1397/2016)

Laki tulee ottaa huomioon uusia hankintoja tehtäessä. Laki velvoittaa myös saavutettavuuden huomioimiseen, kun tehdään uusi hankinta.

Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1398/2016)

mukaan myös näiden palveluiden hankinnoissa tulee saavutettavuus ottaa huomioon.