WCAG 2.1: lain vaatimukset

WCAG eli Web Content Accessibility Guidelines, suomeksi Verkkosisällön saavutettavuusohjeet, on kansainvälinen ohjeistus verkkosisältöjen saavutettavuudesta.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa noudattamaan WCAG 2.1 -ohjeistuksen  A- ja AA-tason kriteerejä. Poikkeuksena ovat suorat verkkolähetykset (video- tai äänilähetykset), joiden ei tarvitse noudattaa kriteerejä.

Näin ollen lain velvoittamia kriteereitä on yhteensä 49 kappaletta. Laki ei velvoita täyttämään AAA- tason kriteereitä eikä kriteeriä 1.2.4 Tekstitys (suorissa lähetyksissä).

Tällä sivulla on W3C:n virallinen suomennos WCAG 2.1 -kriteereistäAvautuu uuteen ikkunaan.

Linkit tämän sivun kriteerien teksteistä ohjaavat W3C:n sivuille.

Lisää ohjeita löytyy esimerkiksi W3C:n Understanding WCAG -osiosta (englanniksi)Avautuu uuteen ikkunaan.

1. Havaittava

Informaatio ja käyttöliittymäkomponentit pitää esittää tavoilla, jotka käyttäjä voi havaita.

1.1 Tekstivastineet

Tarjoa tekstivastineet kaikelle ei-tekstuaaliselle sisällölle siten, että sisältö voidaan muuttaa muihin tarvittaviin muotoihin, kuten isokokoiseksi tekstiksi, pistekirjoitukseksi, puheeksi, symboleiksi tai yksinkertaisemmaksi kieleksi.

Kaikki käyttäjälle esitettävä ei-tekstuaalinen sisältöAvautuu uuteen ikkunaan on varustettu saman tarpeen täyttävällä tekstivastineellaAvautuu uuteen ikkunaan, pois lukien alla luetellut tapaukset.

 • Käyttöliittymäkomponentit, syöte: Ei-tekstuaalisella sisällöllä on sen tarkoituksen kuvaava nimiAvautuu uuteen ikkunaan, jos se toimii käyttöliittymäkomponenttina tai vastaanottaa käyttäjän syötettä. (Katso onnistumiskriteeri 4.1.2Avautuu uuteen ikkunaan, joka asettaa lisävaatimuksia käyttöliittymäkomponenteille ja käyttäjän syötettä vastaanottavalle sisällölle.)
 • Aikasidonnainen media: Jos ei-tekstuaalinen sisältö on aikasidonnaista mediaa, tekstivastineet tarjoavat vähintään kuvailevan tunnistetiedon ei-tekstuaalisesta sisällöstä. (Katso ohje 1.2Avautuu uuteen ikkunaan, joka asettaa lisävaatimuksia medialle.)
 • Testi: Jos ei-tekstuaalinen sisältö on testi tai harjoitus, joka ei olisi tekstinäAvautuu uuteen ikkunaan esitettynä pätevä, tekstivastineet vähintään kuvailevat tunnistettavasti ei-tekstuaalista sisältöä.
 • Aistinvarainen: Jos ei-tekstuaalinen sisältö on ensisijaisesti tarkoitettu aikaansaamaan tietty aistinvarainen kokemusAvautuu uuteen ikkunaan, silloin tekstivastineet vähintään kuvailevat tunnistettavasti ei-tekstuaalista sisältöä.
 • CAPTCHA:Avautuu uuteen ikkunaan Jos ei-tekstuaalisen sisällön tarkoitus on varmistaa, että sisältöä käyttää henkilö eikä tietokone, niin tarjolla on tekstivastineita, jotka tunnistavat ja kuvailevat ei-tekstuaalisen sisällön tarkoituksen. Lisäksi tarjolla on vaihtoehtoisia CAPTCHA-muotoja, jotka ottavat huomioon erilaiset vammat ja rajoitteet käyttäen eri aistinvaraisia havaintoja tukevia esitystapoja.
 • Koristeet, muotoilu, näkymättömyys: Jos ei-tekstuaalinen sisältö on yksinomaan koristeAvautuu uuteen ikkunaan, jos sitä käytetään ainoastaan visuaaliseen muotoiluun tai jos se on käyttäjälle näkymätön, se toteutetaan siten, että avustava teknologiaAvautuu uuteen ikkunaan voi jättää sen huomioimatta.

1.2 Aikasidonnainen media

Tarjoa vastine aikasidonnaiselle medialle.

Seuraava pätee tallennetulleAvautuu uuteen ikkunaan pelkälle audiomedialleAvautuu uuteen ikkunaan ja tallennetulle pelkälle videomedialleAvautuu uuteen ikkunaan, paitsi kun audio tai video on tekstin mediavastine ja selvästi merkitty sellaiseksi:

 • Pelkkä tallennettu audio: Tarjolla on vastine aikasidonnaiselle medialleAvautuu uuteen ikkunaan, joka esittää vastaavan sisällön kuin tallennettu pelkkä audiosisältö.
 • Pelkkä tallennettu video: Tarjolla on joko vastine aikasidonnaiselle medialle tai audiotiedosto, joka esittää vastaavan informaation kuin tallennettu pelkkä videosisältö.

Kaikelle synkronoidussa mediassa Avautuu uuteen ikkunaanolevalle suoralleAvautuu uuteen ikkunaan audiosisällölleAvautuu uuteen ikkunaan on tarjolla tekstitysAvautuu uuteen ikkunaan.

Huomioi, että tämä kriteeri ei ole lain vaatimuksissa. Suoria video- ja äänilähetyksiä ei siis tarvitse tämän lain mukaan tekstittää.

Kun tauot etualan äänissä (eli ei-taustaäänissä) ovat riittämättömiä videon tunnelman välittämiseen kuvailutulkkauksenAvautuu uuteen ikkunaan avulla, kaikelle synkronoidussa mediassaAvautuu uuteen ikkunaan olevalle tallennetulleAvautuu uuteen ikkunaan videosisällölleAvautuu uuteen ikkunaan tarjotaan pidennetty kuvailutulkkausAvautuu uuteen ikkunaan.

1.3 Mukautettava

Tuota sisältöä, joka voidaan esittää eri tavoin (esimerkiksi yksinkertaisemman asettelun avulla) informaatiota tai rakennetta menettämättä.

Kun sisällön esitysjärjestys vaikuttaa sisällön merkitykseen, oikea lukemisjärjestysAvautuu uuteen ikkunaan voidaan selvittää ohjelmallisestiAvautuu uuteen ikkunaan.

Ohjeet sisällön ymmärtämiseksi ja hallitsemiseksi eivät riipu yksinomaan komponenttien aistinvaraisista ominaispiirteistä kuten muoto, koko, visuaalinen sijainti, suunta tai ääni.

Huomautus: Tutustuaksesi väriin liittyviin vaatimuksiin katso Ohje 1.4Avautuu uuteen ikkunaan.

Sisältöä ei ole rajoitettu vain tiettyyn näyttölaitteen asentoon kuten pysty- tai vaakasuuntaan, lukuun ottamatta tapausta, jossa tietty asento on olennainenAvautuu uuteen ikkunaan.

Huomautus: Tapauksia, joissa tietty näyttölaitteen asento on olennainen ovat esimerkiksi šekki, pianosovellus, esitysdiat projektoria tai televisiota varten tai virtuaalitodellisuuden sisältö, joihin kahdensuuntainen näyttölaitteen asento ei sovellu.

Käyttäjän tietojen keräämiseen tarkoitettujen syötekenttien tarkoitus voidaan selvittää ohjelmallisestiAvautuu uuteen ikkunaan, kun

Sisällössä, joka on toteutettu käyttäen merkkauskieltä, käyttöliittymäkomponenttienAvautuu uuteen ikkunaan, kuvakkeiden ja alueiden tarkoitus voidaan selvittää ohjelmallisestiAvautuu uuteen ikkunaan.

1.4 Erottuva

Helpota käyttäjiä näkemään ja kuulemaan sisältö lisäämällä taustasta erottuva etuala.

Väriä ei käytetä ainoana visuaalisena keinona informaation välittämisessä, toiminnon esittämisessä, vastauksen pyytämisessä tai visuaalisen elementin erottamisessa.

Huomautus: Tämä onnistumiskriteeri käsittelee erityisesti värien havaitsemista. Havaitsemisen muut muodot käsitellään ohjeessa 1.3Avautuu uuteen ikkunaan, mukaan lukien ohjelmallinen pääsy värien ja muiden visuaalisten esitystapojen koodaukseen.

Jos jokin ääni verkkosivulla soi automaattisesti kauemmin kuin kolme sekuntia, käytettävissä on joko mekanismiAvautuu uuteen ikkunaan äänen keskeyttämiseen tai pysäyttämiseen tai mekanismi äänen voimakkuuden säätämiseksi koko järjestelmän äänenvoimakkuuden tasosta riippumatta.

Huomautus: Koska mikä tahansa sisältö, joka ei täytä tätä onnistumiskriteeriä, voi haitata käyttäjän mahdollisuuksia käyttää koko sivua, täytyy kaiken verkkosivun sisällön (riippumatta siitä käytetäänkö sitä täyttämään muita onnistumiskriteereitä vai ei) täyttää tämä onnistumiskriteeri. Katso ohjeidenmukaisuuden vaatimus 5: HäiriöttömyysAvautuu uuteen ikkunaan.

Tekstin ja tekstiä esittävien kuvienAvautuu uuteen ikkunaan visuaalisen esitystavan kontrastisuhdeAvautuu uuteen ikkunaan on vähintään 4,5:1, paitsi seuraavissa tapauksissa:

Lukuun ottamatta tekstitystäAvautuu uuteen ikkunaan ja tekstiä esittäviä kuviaAvautuu uuteen ikkunaantekstinAvautuu uuteen ikkunaan kokoa voidaan muuttaa ilman avustavaa teknologiaaAvautuu uuteen ikkunaan aina 200 prosenttiin asti ilman sisällön tai toiminnallisuuden menettämistä.

Jos käytetty teknologia voi tuottaa visuaalisen esityksen, informaation välittämiseen käytetään ennemmin tekstiäAvautuu uuteen ikkunaan kuin tekstiä esittäviä kuviaAvautuu uuteen ikkunaan, paitsi seuraavissa tapauksissa:

Huomautus: Logotyypit (teksti, joka on osa logoa tai brändin nimeä) tulkitaan olennaisiksi.

Tekstin ja tekstiä esittävien kuvienAvautuu uuteen ikkunaan visuaalisen esitystavan kontrastisuhdeAvautuu uuteen ikkunaan on vähintään 7:1, paitsi seuraavissa tapauksissa:

TallennetulleAvautuu uuteen ikkunaan pelkälle audiosisällölleAvautuu uuteen ikkunaan joka (1) sisältää ensisijaisesti puhetta äänimaiseman etualalla, (2) ei ole auditiivinen CAPTCHAAvautuu uuteen ikkunaan tai audiologo ja joka (3) ei ole vokalisaatio, jonka tarkoitus on ensisijaisesti olla musiikillinen ilmaisu, kuten laulu tai rap, ainakin yksi seuraavista pitää paikkansa:

 • Ei taustaa: Audio ei sisällä taustaääniä.
 • Pois päältä: Taustaäänet voidaan kytkeä pois päältä.
 • 20 dB: Taustaäänet ovat vähintään 20 desibeliä hiljaisempia kuin äänimaiseman etualan puhesisältö, poikkeuksena satunnaiset, yksi tai kaksi sekuntia kestävät äänet.

Huomautus: ”Desibelin” määritelmän mukaan taustaääni, joka täyttää tämän vaatimuksen, on noin neljä kertaa hiljaisempi kuin äänimaiseman etualan puhesisältö.

TekstilohkojenAvautuu uuteen ikkunaan visuaaliselle esitystavalle on olemassa mekanismiAvautuu uuteen ikkunaan seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • Käyttäjä voi valita edustan ja taustan värit.
 • Leveys on enintään 80 merkkiä tai kuvaketta (40 CJK-kielissä).
 • Tekstiä ei ole tasattu molempiin reunoihin (tasattu sekä vasempaan että oikeaan marginaaliin).
 • Riviväli (rivin korkeus) on vähintään puolitoista riviä kappaleiden sisällä, ja kappaleiden väli on vähintään 1,5 kertaa suurempi kuin riviväli.
 • Tekstin kokoa voidaan muuttaa ilman avustavaa teknologiaa 200 prosenttiin asti tavalla, joka ei vaadi käyttäjää vierittämään tekstiä vaakasuunnassa rivin lukemiseksi koko näytön ikkunassaAvautuu uuteen ikkunaan.

Tekstiä esittäviä kuviaAvautuu uuteen ikkunaan käytetään yksinomaan koristeenaAvautuu uuteen ikkunaan tai silloin, kun tietty tekstin esitystapa on olennainenAvautuu uuteen ikkunaan välitettävän informaation kannalta.

Huomautus: Logotyypit (teksti, joka on osa logoa tai brändin nimeä) tulkitaan olennaisiksi.

Sisältö voidaan esittää ilman sisällön tai toiminnallisuuden menettämistä ja ilman kahdensuuntaista vierittämistä, kun

Lukuun ottamatta sisällön osia, jotka vaativat kahdensuuntaista esitystapaa käytön tai merkityksen vuoksi.

Huomautus: 320 CSS-pikseliä vastaa 1280 CSS-pikselin levyistä selainikkunaa, joka on zoomattu 400 % kokoiseksi. Vaakasuuntaan vieritettävässä sisällössä (esim. pystysuuntainen kirjoitus), 256 CSS-pikseliä vastaa 1024 px korkeaa selainikkunaa, joka on zoomattu 400 % kokoiseksi.

Huomautus: Esimerkkejä sisällöstä, joissa vaaditaan kahdensuuntaista esitystapaa, ovat kuvat, kartat, diagrammit, videopelit, esitykset, taulukkomuotoinen data ja käyttöliittymät, joissa on tarpeellista pitää työkalupalkki näkyvissä, kun käsitellään sisältöä.

Seuraavanlaisten elementtien visuaalisessa esitystavassaAvautuu uuteen ikkunaan kontrastisuhdeAvautuu uuteen ikkunaan viereiseen väriin/väreihin on vähintään 3:1:

Sisällössä, joka on toteutettu käyttäen merkkauskieliä ja joka tukee seuraavia tekstin muotoilun ominaisuuksia, sisältöä tai toiminnallisuutta ei menetetä, jos asetetaan kaikki seuraavat muuttamatta mitään muuta tyylimääritystä:

 • Riviväliksi (rivin korkeudeksi) vähintään 1,5 kertaa kirjasinkoko.
 • Kappaleen jälkeisen tyhjän tilan kooksi vähintään 2 kertaa kirjasinkoko.
 • Kirjainväliksi vähintään 0,12 kertaa kirjasinkoko.
 • Sanojen väliksi vähintään 0,16 kertaa kirjasinkoko.

Poikkeus: Kielissä ja kirjoitustavoissa, joissa ei hyödynnetä yhtä tai useampaa ylläolevista ominaisuuksista, voidaan noudattaa kriteeriä vain niiden ominaisuuksien osalta, jotka soveltuvat kyseiseen kielen ja kirjoitustavan yhdistelmään.

Jos osoittimen vieminen elementin päälle tai kohdistuksen siirtäminen elementtiin tuo näkyviin lisää sisältöä ja osoittimen tai kohdistuksen pois siirtäminen piilottaa sisällön, seuraavat ehdot pätevät:

 • Piilotettavissa: On olemassa mekanismiAvautuu uuteen ikkunaan, jolla näkyviin tulleen sisällön saa piilotettua siirtämättä osoitinta tai kohdistusta, lukuun ottamatta tapausta, jossa sisältö on syötevirheestäAvautuu uuteen ikkunaan kertova teksti tai se ei peitä tai korvaa muuta sisältöä.
 • Osoitettavissa: Jos osoittimen vieminen elementin päälle tuo näkyviin uutta sisältöä, osoitin voidaan viedä ilmestyneen sisällön päälle aiheuttamatta sen katoamista.
 • Pysyvä: Uusi sisältö pysyy näkyvissä kunnes osoitin tai kohdistus on siirretty pois, käyttäjä on piilottanut sisällön tai sen sisältö ei enää päde.

Poikkeus: käyttäjäagentti määrittelee uuden sisällön visuaalisen esitystavan, eikä sisällön tuottaja ole sitä muokannut.

Huomautus: Käyttäjäagentin määrittämä esitystapa on esimerkiksi selaimen työkaluvihjeet, jotka on toteutettu HTML:n title-attribuutin Avautuu uuteen ikkunaanavulla.
Huomautus: Muokatut työkaluvihjeet, alavalikot ja muut ei-modaaliset ponnahdusikkunat ovat esimerkkejä sisällöstä, joka kuuluu tämän kriteerin alaan.

2. Hallittava

Käyttöliittymäkomponenttien ja navigoinnin pitää olla hallittavia.

2.1 Käytettävissä näppäimistöltä

Toteuta kaikki toiminnallisuus siten, että se on käytettävissä näppäimistöltä.

Kaikki sisällön toiminnallisuusAvautuu uuteen ikkunaan on hallittavissa näppäimistörajapinnanAvautuu uuteen ikkunaan välityksellä ilman vaatimusta yksittäisten näppäinpainallusten erityisestä ajoittamisesta, paitsi kun taustalla oleva toiminnallisuus vaatii syötettä, joka riippuu käyttäjän liikkeiden reitistä eikä vain päätepisteistä.

Huomautus: Tämä poikkeus liittyy sovelluksen toimintoon, ei syötetekniikkaan. Esimerkiksi käytettäessä käsinkirjoitettua tekstiä syötteenä, syötetekniikka (käsin kirjoittaminen) vaatii reitistä riippuvaa syötettä, kun taas sovelluksen toiminnallisuus (tekstin syöttö) ei sitä vaadi.

Huomautus: Tämä ei kiellä hiireen perustuvan syötteen tai muiden syötemenetelmien käyttämistä näppäimistön lisäksi, eikä tarkoitus ole kannustaa luopumaan niistä.

Jos kohdistus voidaan siirtää sivun komponenttiin näppäimistörajapinnanAvautuu uuteen ikkunaan kautta, niin kohdistus voidaan siirtää myös pois kyseiseltä komponentilta pelkästään näppäimistörajapintaa käyttämällä. Mikäli tämä vaatii muuta kuin pelkkien nuoli- tai tab-näppäimien tai muiden standardinmukaisten poistumismenetelmien käyttämistä, käyttäjälle neuvotaan menetelmä kohdistuksen poissiirtämiseksi.

Huomautus: Koska mikä tahansa sisältö, joka ei täytä tätä onnistumiskriteeriä, voi haitata käyttäjän mahdollisuuksia käyttää koko sivua, täytyy kaiken verkkosivun sisällön (riippumatta siitä käytetäänkö sitä täyttämään muita onnistumiskriteereitä vai ei) täyttää tämä onnistumiskriteeri. Katso ohjeidenmukaisuuden vaatimus 5: HäiriöttömyysAvautuu uuteen ikkunaan.

Kaikki sisällön toiminnallisuusAvautuu uuteen ikkunaan on käytettävissä näppäimistörajapinnanAvautuu uuteen ikkunaan kautta ilman vaatimusta yksittäisten näppäinpainallusten erityisestä ajoittamisesta.

Jos sisältöön on toteutettu näppäinoikotieAvautuu uuteen ikkunaan, joka käyttää vain yhtä kirjain- (mukaan lukien pienet ja isot kirjaimet), välimerkki-, numero- tai symbolinäppäintä, vähintään yksi seuraavista pätee:

 • Pois päältä: On olemassa mekanismiAvautuu uuteen ikkunaan, jolla näppäinoikotien voi ottaa pois käytöstä.
 • Uudelleenmäärittely: On olemassa mekanismi, jolla näppäinoikotie voidaan määritellä uudelleen käyttämään yhtä tai useampaa komentonäppäintä (Ctrl, Alt jne.).
 • Aktiivinen vain kohdistettaessa: Tietylle käyttöliittymäkomponentilleAvautuu uuteen ikkunaan tarkoitettu näppäinoikotie on käytössä vain, kun kohdistus on kyseisessä komponentissa.

2.2 Tarpeeksi aikaa

Anna käyttäjille tarpeeksi aikaa lukea ja käyttää sisältöä.

Jokaiselle sisällön asettamalle aikarajalle ainakin yksi seuraavista pitää paikkansa:

 • Pois päältä: Käyttäjä voi kytkeä aikarajan pois päältä ennen sen täyttymistä.
 • Säädä: Käyttäjän sallitaan säätää aikarajaa ennen sen kohtaamista laajalla asteikolla, joka on vähintään kymmenen kertaa oletusasetuksen pituus.
 • Jatka: Käyttäjää varoitetaan ennen ajan loppumista, annetaan vähintään 20 sekuntia aikaa aikarajan jatkamiseen yksinkertaisen toiminnon avulla (esimerkiksi, ”paina välilyöntiä”) ja käyttäjän sallitaan jatkaa aikarajaa vähintään kymmenen kertaa.
 • Reaaliaikainen poikkeus: Aikaraja on reaaliaikaisen tapahtuman vaadittu osa (esimerkiksi huutokaupan), ja vaihtoehto aikarajalle ei ole mahdollinen.
 • Olennainen poikkeus: Aikaraja on olennainenAvautuu uuteen ikkunaan, ja sen pidentäminen mitätöisi toiminnon.
 • 20 tunnin poikkeus: Aikaraja on yli 20 tuntia.

Huomautus: Tämä onnistumiskriteeri auttaa varmistamaan, että käyttäjät voivat saattaa tehtävät valmiiksi ilman odottamattomia aikarajasta johtuvia muutoksia sisällössä tai kontekstissa. Tätä onnistumiskriteeriä tulisi tarkastella yhdessä Onnistumiskriteerin 3.2.1Avautuu uuteen ikkunaan:n kanssa, joka rajoittaa käyttäjän toiminnasta johtuvia sisällön tai kontekstin muutoksia.

Kaikki seuraavat pitävät paikkansa liikkuvalle, vilkkuvalleAvautuu uuteen ikkunaan, vierivälle tai automaattisesti päivittyvälle informaatiolle:

 • Liikkuva, vilkkuva, vierivä: Kaikelle liikkuvalle, vilkkuvalle tai vierivälle informaatiolle, joka (1) käynnistyy automaattisesti, (2) kestää yli viisi sekuntia ja (3) esitetään rinnakkain muun sisällön kanssa, on olemassa mekanismi, jonka avulla käyttäjä voi tauottaaAvautuu uuteen ikkunaan, pysäyttää tai piilottaa sen, paitsi silloin kun liikkuminen, vilkkuminen tai vieriminen on olennainenAvautuu uuteen ikkunaan osa toimintoa ja
 • Automaattisesti päivittyvä: Kaikelle automaattisesti päivittyvälle informaatiolle, joka (1) käynnistyy automaattisesti ja (2) esitetään rinnakkain muun sisällön kanssa, on olemassa mekanismi, jonka avulla käyttäjä voi keskeyttää, pysäyttää tai piilottaa sen tai hallita sen päivitystiheyttä, paitsi silloin kun automaattinen päivittyminen on olennainen osa toimintoa.

Huomautus 1: Tarkista vilkkuvaan tai välähtelevään sisältöön liittyvät vaatimukset ohjeesta 2.3Avautuu uuteen ikkunaan.

Huomautus 2: Koska mikä tahansa sisältö, joka ei täytä tätä onnistumiskriteeriä, voi haitata käyttäjän mahdollisuuksia käyttää koko sivua, täytyy kaiken verkkosivun sisällön (riippumatta siitä käytetäänkö sitä täyttämään muita onnistumiskriteereitä vai ei) täyttää tämä onnistumiskriteeri. Katso ohjeidenmukaisuuden vaatimus 5: HäiriöttömyysAvautuu uuteen ikkunaan.

Huomautus 3: Sellaisesta sisällöstä, jota ohjelmisto ajoittain päivittää tai jota käyttäjäagentti lataa syötevirrasta, ei vaadita tallentamaan tai esittämään informaatiota, joka on luotu tai vastaanotettu tauon ja jatkamisen välissä, koska tämä saattaisi olla teknisesti mahdotonta ja monessa tilanteessa harhaanjohtavaa.

Huomautus 4: Animaatiota, joka näytetään osana esilatausvaihetta tai vastaavaa tilannetta, voidaan pitää olennaisena, jos kyseisen vaiheen aikana ei voi tapahtua vuorovaikutusta kenenkään käyttäjän kanssa, ja jos toiminnon edistymistä osoittavan animaation poisjättäminen saattaisi hämätä käyttäjiä tai saada heidät ajattelemaan, että sisältö on jämähtänyt tai vioittunut.

Ajoitus ei ole olennainenAvautuu uuteen ikkunaan osa sisällön esittämää tapahtumaa tai toimintoa, lukuun ottamatta ei-interaktiivista synkronoitua mediaaAvautuu uuteen ikkunaan ja reaaliaikaisia tapahtumiaAvautuu uuteen ikkunaan.

Käyttäjä voi lykätä tai estää keskeytykset, lukuun ottamatta hätätapauksiinAvautuu uuteen ikkunaan liittyviä keskeytyksiä.

Kun todennettu istunto vanhentuu, käyttäjä voi dataa menettämättä jatkaa toimintoa uudelleentunnistautumisen jälkeen.

Käyttäjää varoitetaan, jos käyttäjän tietoja voi kadota käyttäjän inaktiivisuudenAvautuu uuteen ikkunaan seurauksena, paitsi jos tietoja säilytetään yli 20 tuntia sen jälkeen, kun käyttäjä ei tee mitään.

Huomautus: Tietosuojasäännökset saattavat vaatia käyttäjän nimenomaisen suostumuksen ennen kuin käyttäjän tunnistetiedot on todennettu ja ennen käyttäjän tietojen tallentamista. Useimmissa oikeuskäytännöissä, valtioissa tai hallintoalueilla nimenomaista suostumusta ei voida siirtää toiselle henkilölle, mikäli käyttäjä on alaikäinen. Kun käyttäjän tietojen tallentamista harkitaan keinona tämän onnistumiskriteerin täyttämiseksi, on suositeltavaa hyödyntää tietosuoja-asiantuntijoita sekä lainopillista neuvontaa.

2.3 Sairauskohtaukset

Älä suunnittele sisältöä tavalla, jonka tiedetään aiheuttavan sairauskohtauksia.

VerkkosivutAvautuu uuteen ikkunaan eivät sisällä mitään, joka milloinkaan välähtäisi useammin kuin kolme kertaa sekunnissa, tai välähdysAvautuu uuteen ikkunaan on alle yleisen välähdyksen ja punaisen välähdyksen raja-arvojenAvautuu uuteen ikkunaan.

Huomautus: Koska mikä tahansa sisältö, joka ei täytä tätä onnistumiskriteeriä, voi haitata käyttäjän mahdollisuuksia käyttää koko sivua, täytyy kaiken verkkosivun sisällön (riippumatta siitä käytetäänkö sitä täyttämään muita onnistumiskriteereitä vai ei) täyttää tämä onnistumiskriteeri. Katso ohjeidenmukaisuuden vaatimus 5: HäiriöttömyysAvautuu uuteen ikkunaan.

VerkkosivutAvautuu uuteen ikkunaan eivät sisällä mitään, joka milloinkaan välähtäisiAvautuu uuteen ikkunaan useammin kuin kolme kertaa sekunnissa.

Käyttäjän vuorovaikutuksesta käynnistyvät liikeanimaatiotAvautuu uuteen ikkunaan voidaan ottaa pois päältä, paitsi tilanteissa, joissa animaatio on olennainenAvautuu uuteen ikkunaan käytön tai välitettävän informaation kannalta.

2.5 Syötetavat

Tee toimintojen käyttämisestä käyttäjille helpompaa erilaisilla syötetavoilla näppäimistön lisäksi.

Kaikkia toimintojaAvautuu uuteen ikkunaan, joissa hyödynnetään monipiste- tai reittiin perustuvia ohjauseleitä, voidaan käyttää myös yhdellä osoittimellaAvautuu uuteen ikkunaan ja ilman reittiin perustuvaa elettä, paitsi jos kyseinen ohjaustapa on olennainenAvautuu uuteen ikkunaan.

Huomautus: Tämä vaatimus koskee verkkosisältöä, joka vastaanottaa ja tulkitsee osoitinlaitteen toimintoja (ts. tämä ei koske toimintoja, joilla ohjataan käyttäjäagenttia tai avustavaa teknologiaa).

ToimintoihinAvautuu uuteen ikkunaan, joita voidaan käyttää yhden osoittimenAvautuu uuteen ikkunaan avulla, pätee vähintään yksi seuraavista:

Huomautus: Toimintoja, jotka jäljittelevät näppäimistön tai numeronäppäimistön painalluksia pidetään olennaisina.
Huomautus: Tämä vaatimus koskee verkkosisältöä, joka vastaanottaa ja tulkitsee osoitinlaitteen toimintoja (ts. tämä ei koske toimintoja, joilla ohjataan käyttäjäagenttia tai avustavaa teknologiaa).

Tapauksissa, joissa käyttöliittymäkomponentinAvautuu uuteen ikkunaan nimilapussaAvautuu uuteen ikkunaan on tekstiä tai tekstiä esittävä kuvaAvautuu uuteen ikkunaan, komponentin nimiAvautuu uuteen ikkunaan sisältää sen tekstin, joka on visuaalisesti näkyvissä.

Huomautus: Hyvä käytäntö on sijoittaa nimilapun teksti nimen alkuun.

ToiminnallisuusAvautuu uuteen ikkunaan, jota voidaan käyttää liikuttamalla laitetta, voidaan käyttää myös käyttöliittymäkomponenttienAvautuu uuteen ikkunaan avulla, ja liikeaktivointi voidaan ottaa pois päältä, jotta vältetään toiminnan aktivoiminen vahingossa. Tämä ei koske seuraavia tapauksia:

OsoitinlaitteellaAvautuu uuteen ikkunaan aktivoitavan kohteenAvautuu uuteen ikkunaan koko on vähintään 44 kertaa 44 CSS-pikseliäAvautuu uuteen ikkunaan, lukuun ottamatta tapauksia, joissa:

 • Vastaava: kohde on saatavilla vastaavan, samalla sivulla olevan, vähintään 44 kertaa 44 CSS-pikselin kokoisen linkin tai komponentin kautta.
 • Tekstin sisällä: Kohde on lauseen tai tekstilohkon sisällä.
 • Käyttäjäagentin määrittelemä: Käyttäjäagentti määrittelee kohteen koon, eikä sisällön tuottaja ole muokannut kokoa.
 • Olennainen: Tietynlainen esitystapa on olennainenAvautuu uuteen ikkunaan välitettävän informaation kannalta.

Verkkosisältö ei rajoita käytettävissä olevien ohjaintapojen käyttämistä, paitsi jos rajoitus on olennainenAvautuu uuteen ikkunaan, pakollista sisällön turvallisuuden vuoksi tai välttämätön käyttäjän asetusten noudattamiseksi.

3. Ymmärrettävä

Informaation ja käyttöliittymän toiminnan pitää olla ymmärrettävää.

3.1 Luettava

Tee tekstisisällöstä luettavaa ja ymmärrettävää.

Sisällön jokaisen tekstikatkelman tai ilmaisun luonnollinen kieliAvautuu uuteen ikkunaan voidaan selvittää ohjelmallisestiAvautuu uuteen ikkunaan, paitsi seuraavien osalta: erisnimet, tekniset termit, määrittämättömän kielen sanat sekä sanat tai ilmaisut, jotka ovat muuttuneet läheisen tekstiympäristön kielen murteelliseksi osaksi.

Tarjolla on mekanismiAvautuu uuteen ikkunaan, jolla voi selvittää sanojen tai lauseiden tarkat määritelmät, jos niitä käytetään poikkeavalla tai tarkkaan rajatulla tavallaAvautuu uuteen ikkunaan, mukaan lukien idiomitAvautuu uuteen ikkunaan ja jargonAvautuu uuteen ikkunaan.

Tarjolla on mekanismiAvautuu uuteen ikkunaan, jolla voi selvittää lyhenteidenAvautuu uuteen ikkunaan laajennetun muodon tai merkityksen.

Jos teksti edellyttää 2. perusasteen opetuksenAvautuu uuteen ikkunaan vaatimukset ylittävää lukutaitoa sen jälkeen, kun erisnimet ja otsikot on poistettu, tarjolla on täydentävää sisältöäAvautuu uuteen ikkunaan tai versio, joka ei vaadi 2. perusasteen opetuksen tasoa edistyneempää lukutaitoa.

Käytettävissä on mekanismiAvautuu uuteen ikkunaan sanojen täsmällisen ääntämistavan selvittämiseksi silloin, kun sanojen merkitys kontekstissaan olisi monitulkintainen, jos ääntämistapa ei ole tiedossa.

3.2 Ennakoitava

Tee verkkosivuista sellaisia, että niiden ilmiasu ja toiminta ovat ennakoitavissa.

Minkään käyttöliittymäkomponentinAvautuu uuteen ikkunaan asetuksen muuttaminen ei automaattisesti aiheuta kontekstin muutostaAvautuu uuteen ikkunaan, ellei käyttäjää ole ohjeistettu tällaisesta toiminnosta ennen komponentin käyttöä.

Verkkosivujen joukonAvautuu uuteen ikkunaan useilla verkkosivuillaAvautuu uuteen ikkunaan toistuvat navigointimekanismit esiintyvät aina samassa järjestyksessä suhteessa toisiinsaAvautuu uuteen ikkunaan, ellei käyttäjä toisin valitse.

Komponentit, joilla on sama toiminnallisuusAvautuu uuteen ikkunaan verkkosivujen joukossaAvautuu uuteen ikkunaan, merkitään johdonmukaisesti.

Kontekstin muutoksetAvautuu uuteen ikkunaan tapahtuvat ainoastaan käyttäjän pyynnöstä tai tarjolla on mekanismiAvautuu uuteen ikkunaan tämän tyyppisten muutoksien poiskytkemiseksi.

3.3 Syötteen avustaminen

Auta käyttäjiä välttämään ja korjaamaan virheitä.

Jos syötevirheAvautuu uuteen ikkunaan havaitaan automaattisesti, virheellinen kohta osoitetaan ja virhe kuvataan käyttäjälle tekstimuotoisena.

Kun sisältö edellyttää käyttäjän syötettä, tarjolla on nimilappujaAvautuu uuteen ikkunaan tai ohjeita.

Jos syötevirheAvautuu uuteen ikkunaan havaitaan automaattisesti ja korjausehdotuksia tiedetään, ehdotukset esitetään käyttäjälle, paitsi jos tämä vaarantaisi tietoturvan tai sisällön merkityksen.

VerkkosivuilleAvautuu uuteen ikkunaan, joista seuraa käyttäjälle oikeudellisia sitoumuksiaAvautuu uuteen ikkunaan tai taloudellisia transaktioita, jotka muokkaavat tai poistavat käyttäjän hallinnoimaaAvautuu uuteen ikkunaan dataa tietovarastossa tai jotka lähettävät käyttäjän koevastauksia, ainakin yksi seuraavista pitää paikkansa:

 • Peruttavissa: Lähetykset ovat peruttavissa.
 • Tarkastettu: Käyttäjän syöttämä data tarkastetaan syötevirheiden varalta ja käyttäjälle tarjotaan mahdollisuus virheiden korjaamiseen.
 • Vahvistettu: Käytettävissä on mekanismi informaation tarkistamiseen, vahvistamiseen ja korjaamiseen ennen lopullista lähettämistä.

VerkkosivuilleAvautuu uuteen ikkunaan, jotka vaativat käyttäjää lähettämään informaatiota, ainakin yksi seuraavista pitää paikkansa:

 • Peruttavissa: Lähetykset ovat peruttavissa.
 • Tarkastettu: Käyttäjän syöttämä data tarkastetaan syötevirheiden varalta ja käyttäjälle tarjotaan mahdollisuus virheiden korjaamiseen.
 • Vahvistettu: Käytettävissä on mekanismi informaation tarkistamiseen, vahvistamiseen ja korjaamiseen ennen lopullista lähettämistä.

 

4. Toimintavarma

Sisällön pitää olla riittävän toimintavarma, jotta se voidaan luotettavasti tulkita laajalla joukolla asiakasohjelmia, mukaan lukien avustavat teknologiat.

4.1 Yhteensopiva

Maksimoi yhteensopivuus nykyisten ja tulevien asiakasohjelmien kanssa, mukaan lukien avustavat teknologiat.

Kun sisältö on toteutettu merkkauskieliä käyttämällä, elementeillä on täydelliset alku- ja lopputagit, elementit on järjestetty sisäkkäin spesifikaation mukaisesti, samaa attribuuttia ei ole annettu elementeille moneen kertaan ja kaikki ID-tunnisteet ovat yksilöllisiä, paitsi tilanteissa, joissa määritykset sallivat tämänkaltaiset ominaisuudet.

Huomautus: Alku- ja lopputagit, joiden muotoilusta puuttuu jokin kriittinen merkki, kuten päättävä ”suurempi kuin” -merkki tai sopiva lainausmerkki attribuutin arvosta, eivät ole täydellisiä.

Kaikkien käyttöliittymäkomponenttienAvautuu uuteen ikkunaan (mm. lomake-elementit, linkit ja skriptien luomat komponentit) nimiAvautuu uuteen ikkunaan ja rooliAvautuu uuteen ikkunaan voidaan selvittää ohjelmallisestiAvautuu uuteen ikkunaan tilat, ominaisuudet ja arvot, jotka käyttäjä voi asettaa, voidaan myös asettaa ohjelmallisestiAvautuu uuteen ikkunaan ja tieto näiden muutoksista on käyttäjäagenttienAvautuu uuteen ikkunaan, mukaan lukien avustavien teknologioidenAvautuu uuteen ikkunaan, saatavissa.

Huomautus: Tämä onnistumiskriteeri on ensisijaisesti web-kehittäjille, jotka toteuttavat tai koodaavat itse käyttöliittymäkomponentteja. Esimerkiksi standardinmukaiset HTML-elementit täyttävät tämän onnistumiskriteerin, kun niitä käytetään spesifikaation mukaisesti.

Sisällössä, joka on toteutettu käyttäen merkkauskieliä, tilasta kertovat viestitAvautuu uuteen ikkunaan voidaan selvittää ohjelmallisestiAvautuu uuteen ikkunaan sellaisen roolinAvautuu uuteen ikkunaan tai ominaisuuksien avulla, jotka mahdollistavat viestin esittämisen käyttäjälle avustavan teknologianAvautuu uuteen ikkunaan avulla ilman kohdistuksen siirtämistä.

5. Ohjeidenmukaisuus

Tämä osio luettelee WCAG 2.0:n ohjeidenmukaisuuden vaatimukset. Se tarjoaa myös informaatiota kuinka esittää ohjeidenmukaisuutta koskevia väittämiä, jotka ovat valinnaisia. Lopuksi se kuvaa, mitä saavutettavuudeltaan tuettu tarkoittaa, koska ohjeidenmukaisuus voi nojautua ainoastaan saavutettavuudeltaan tuettuihin tapoihin käyttää teknologioita. Understanding Conformance -dokumentti sisältää lisätietoja käsitteestä "saavutettavuudeltaan tuettu" (accessibility supported).

5.2 Ohjeidenmukaisuuden vaatimukset

Jotta verkkosivu noudattaisi WCAG 2.1:ä, tulee kaikkien seuraavien ohjeidenmukaisuuden vaatimusten täyttyä.

Yksi seuraavista ohjeidenmukaisuuden tasoista täyttyy kokonaisuudessaan.

Huomautus: Vaikka ohjeidenmukaisuus voidaan saavuttaa vain ilmoitetuilla tasoilla, sisällöntuottajia kannustetaan (väittämissään) tiedottamaan kaikesta panostuksesta muiden tasojen onnistumiskriteerien täyttämiseksi saavutetun tason yläpuolella.

Huomautus: Ei ole suositeltavaa vaatia yleisenä linjauksena kokonaisten verkkosivustojen AAA-tason ohjeidenmukaisuutta, koska joidenkin sisältöjen osalta ei ole mahdollista täyttää kaikkia AAA-tason onnistumiskriteereitä.

OhjeidenmukaisuusAvautuu uuteen ikkunaan (ja ohjeidenmukaisuuden tasot) koskee vain kokonaisia verkkosivujaAvautuu uuteen ikkunaan, eikä se voi toteutua, jos jokin osa verkkosivusta jätetään tarkastelun ulkopuolelle.

Huomautus: Ohjeidenmukaisuuden määrittelemiseksi sivun osien vaihtoehtoiset sisällöt tulkitaan osaksi sivua silloin, kun niihin on pääsy suoraan sivulta, kuten esimerkiksi pitkä kuvausteksti tai videon vaihtoehtoinen esitystapa.

Huomautus: Verkkosivujen sisällöntuottajat, jotka eivät voi noudattaa ohjeita johtuen siitä, että sisältö ei ole heidän hallinnassaan, voivat harkita lausumaa osittaisesta ohjeidenmukaisuudestaAvautuu uuteen ikkunaan.

Huomautus: Kokonainen sivu käsittää myös jokaisen sivun variaation, jotka esitetään käyttäjälle automaattisesti erikokoisilla näytöillä (esim. responsiivisen verkkosivun variaatiot). Jokaisen näistä variaatioista täytyy olla ohjeiden mukainen (tai sillä täytyy olla ohjeidenmukainen vaihtoehtoinen versio), jotta koko sivu olisi ohjeiden mukainen.

Kun verkkosivuAvautuu uuteen ikkunaan on osa verkkosivujen sarjaa, jossa sivut kuuluvat prosessiinAvautuu uuteen ikkunaan (vaiheiden sarja, joka täytyy käydä läpi toiminnon suorittamiseksi), kaikki prosessiin kuuluvat verkkosivut noudattavat vähintään määritellyn tason ohjeita. (Ohjeidenmukaisuus tietyllä tasolla ei ole mahdollista, jos jokin prosessin sivuista ei noudata vähintään kyseisen tason ohjeita,)

Verkkokaupassa on sarja verkkosivuja, joita käytetään tuotteiden valitsemiseen ja ostamiseen. Sarjan kaikki sivut prosessin alusta loppuun (maksamiseen) noudattavat ohjeita, jotta prosessin yksittäiset sivut olisivat ohjeidenmukaisia.

Onnistumiskriteerien täyttämiseksi nojaudutaanAvautuu uuteen ikkunaan vain saavutettavuudeltaan tuettuihinAvautuu uuteen ikkunaan tapoihin käyttää teknologioitaAvautuu uuteen ikkunaan. Kaikki informaatio tai toiminnallisuudet, jotka tarjotaan tavalla, joka ei ole saavutettavuudeltaan tuettu, ovat saatavilla myös saavutettavuudeltaan tuetulla tavalla (ks. Understanding accessibility supportAvautuu uuteen ikkunaan).

Jos teknologioitaAvautuu uuteen ikkunaan käytetään tavalla, jotka eivät ole saavutettavuudeltaan tuettujaAvautuu uuteen ikkunaan tai jos niitä käytetään tavalla, joka ei noudata ohjeita, niin ne eivät estä käyttäjiä saavuttamasta muuta osaa sivusta. Tämän lisäksi verkkosivuAvautuu uuteen ikkunaan kokonaisuudessaan täyttää ohjeidenmukaisuuden vaatimukset myös kaikissa seuraavissa tilanteissa:

 1. kun teknologia, johon ei nojaudutaAvautuu uuteen ikkunaan, kytketään käyttäjäagentissa päälle,
 2. kun teknologia, johon ei nojauduta, kytketään käyttäjäagentissa pois päältä, ja
 3. kun teknologiaa, johon ei nojauduta, ei tueta käyttäjäagentissa.

Tämän lisäksi seuraavat onnistumiskriteerit pätevät kaikkeen sivun sisältöön, mukaan lukien sisältö, johon ei muutoin nojauduta ohjeidenmukaisuuden saavuttamiseksi, koska näiden onnistumiskriteerien noudattamatta jättäminen saattaisi häiritä sivun käyttöä:

 • 1.4.2 – Audion kontrollointi
 • 2.1.2 – Ei näppäimistöansaa
 • 2.3.1 – Kolme välähdystä tai alle raja-arvon ja
 • 2.2.2 – Tauota, pysäytä, piilota.

Huomautus: Jos sivu ei voi noudattaa ohjeita (esimerkiksi ohjeidenmukaisuuden testisivu tai esimerkkisivu), sitä ei voida sisällyttää ohjeidenmukaisten sivujen joukkoon tai ohjeidenmukaisuudesta kertovaan väittämään.

Saadaksesi lisätietoja, mukaan lukien esimerkkejä, katso Understanding Conformance RequirementsAvautuu uuteen ikkunaan.