Valvontaviranomaisen tehtävät

Etelä-Suomen aluehallintoviraston (avi) saavutettavuusvalvonnan yksikön tehtävänä on parantaa jokaisen mahdollisuuksia käyttää yhdenvertaisesti digitaalisia palveluja. Tavoitteenamme on lisätä tietoisuutta ja edistää saavutettavuuden toteutumista Suomessa.

Meidän tehtävänämme on:

  • antaa yleistä ohjausta ja neuvontaa saavutettavuusvaatimuksista ja saavutettavuuteen liittyvien oikeuksien toteuttamisesta
  • käsitellä ilmoituksia eli kanteluita ja selvityspyyntöjäAvautuu uuteen ikkunaan digitaalisten palvelujen käyttäjien kohtaamista saavutettavuuspuutteista
  • tehdä vuosittaista valvontaa EU-komission määrittelemien reunaehtojen mukaisesti
  • kuulla säännöllisesti eri sidosryhmiä saavutettavuusvaatimusten täyttämisestä
  • raportoida valvonnan tuloksista Euroopan komissiolle
  • osallistua kansainvälisten saavutettavuusohjeiden valmisteluun.

Valvonta

Valvonnan tavoitteena on selvittää, täyttävätkö digipalvelulain soveltamisalaan kuuluvien toimijoiden verkkosivustot ja mobiilisovellukset digipalvelulain saavutettavuusvaatimukset. Valvonta perustuu eurooppalaiseen standardiin EN 301 549Avautuu uuteen ikkunaan (englanniksi) ja verkkosisällön saavutettavuusohjeistukseen eli WCAG 2.1.-kriteereihin.

Ensinnäkin käsittelemme käyttäjien tekemiä ilmoituksia eli kanteluita ja saavutettavuusselvityspyyntöjä. Kanteluun annamme ratkaisuna hallinollista ohjausta ja saavutettavuusselvityspyyntöön valitusoikeudellisen päätöksen. Jos meidän antamaa hallinnollista ohjausta ei noudateta, voimme ottaa palveluntarjoajan valvontaohjelman mukaiseen valvontaan. Valvontaohjelman mukainen valvonta tarkoittaa vuosittaista, komission täytäntöönpanopäätöksenAvautuu uuteen ikkunaan mukaista, valvontaa.

Ensimmäinen valvontajakso, joka on poikkeuksellisesti kahden vuoden mittainen, alkaa tammikuussa 2020 ja päättyy joulukuussa 2021. Ensimmäisen valvontajakson jälkeen valvontajaksot ovat vuoden mittaisia.

Valvontaohjelman menetelmät ja valvottavien määrä

Me avissa valvomme digitaalisten palvelujen saavutettavuutta kahdella eri menetelmällä. Teemme sekä kattavaa että yksinkertaistettua valvontaa. Kattavaa valvontaa teemme asiantuntijatyönä ja yksinkertaistettua valvontaa pyrimme tekemään osin automatisoidusti.

Julkisen sektorin elinten osalta vuosittain valvottavien digitaalisten palveluiden määrä on Euroopan komission määrittämä. Tämän otoksen koko, eli kullakin valvontajaksolla valvonnan kohteina olevien digipalvelujen määrä, lasketaan Suomen väkiluvun perusteella. Ensimmäisellä ja toisella valvontajaksolla valvottavien digipalvelujen määrä on hieman pienempi kuin niiden jälkeen.

Valvomme ensimmäisen valvontajakson aikana kattavalla menetelmällä 20 verkkosivustoa ja neljä (4) mobiilisovellusta. Yksinkertaistetulla menetelmällä valvomme ensimmäisen valvontajakson aikana 185 sivustoa. Kun valvottavien palvelujen määrät vakiintuvat vuodesta 2023 alkaen, valvomme kattavalla valvonnalla noin 20 verkkosivustoa ja 12 mobiilisovellusta vuosittain. Yksinkertaistetulla valvonnalla valvomme noin 240 sivustoa vuodessa.

Suomen digipalvelulain soveltamisala on monelta osin laajempi kuin Euroopan Unionin saavutettavuusdirektiivin määrittämä minimitaso, joka kohdistuu vain julkisen sektorin elimiin. Suomen digipalvelulain piirissä on kuitenkin myös yksityisen sektorin digitaalisia palveluita, joita valvomme myös vuosittain tietyn määrän.

Otanta

Otannassa huomioimme eri hallinnon tasot ja esimerkiksi palvelujen maantieteellisen jakauman. Otoksen täytyy sisältää EU:n linjausten mukaisesti sellaisten toimijoiden digipalveluja, jotka edustavat mahdollisimman kattavasti erilaisia yhteiskunnallisia palveluja. Huomioimme keskeisten sidosryhmien, ensisijaisesti vammaisia henkilöjä edustavien järjestöjen, näkemykset kun valitsemme valvottavia kohteita.

Toisesta valvontajaksosta lähtien otokseen sisältyy vähintään 10 prosenttia sellaisia digipalveluja, jotka olivat valvonnan kohteena edellisellä valvontajaksolla. Vähintään puolen valvottavista digipalveluista pitää puolestaan olla sellaisia, jotka eivät olleet valvonnan kohteena edellisellä valvontajaksolla.

Valvonnan tulokset ja raportointi

Valvonnan tavoite on lisätä tietoisuutta ja edistää oppimista. Tästä syystä valvontatoimien yleiset tulokset tullaan julkaisemaan avoimesti.

Kun valvontajaksolla tarkistettavat digipalvelut on valittu, olemme näiden julkaisijoihin yhteydessä mahdollisimman pian jo ennen valvonnan varsinaisten tarkastusten aloittamista. Kun valvonta on suoritettu, kerromme valvonnan tuloksista niille toimijoille, joiden digipalveluja valvoimme. Näin pyrimme siihen, että toimijat saavat tiedon mahdollisista saavutettavuuspuutteista ja voivat korjata ne.

Avilla on oikeus digipalvelulain perusteella määrätä uhkasakko suorittaessaan valvontaa tai määräyksen tehosteeksi. Uhkasakon määrääminen on viimekätinen keino. Uhkasakon määrääminen perustuu uhkasakkolakiin ja sen suuruus vaihtelee tapauskohtaisesti.