Digipalvelulain vaatimukset

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa julkista sektoria ja osaa yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioista noudattamaan saavutettavuusvaatimuksia.

Tästä osiosta löydät tietoa lain vaatimuksista ja siitä, millaisia toimijoita laki velvoittaa. Lisäksi löydät tietoa muusta lainsäädännöstä, joka ohjaa saavutettavuuden huomiointiin.

Kolme vaatimusta

Digipalvelulaki sisältää kolme keskeistä vaatimusta, jotka kaikkien sen piiriin kuuluvien digitaalisten palvelujen – eli verkkosivustojen ja mobiilisovellusten – pitää täyttää. Kaikille yhteiset vaatimukset voidaan kiteyttää seuraavasti:

  1. Digitaalisen palvelun ja sen sisältöjen pitää täyttää sille asetetut tekniset saavutettavuusvaatimukset eli eurooppalaisen standardin EN 301 549 määrittelemät tekniset vaatimukset  palvelulle ja sen sisällöille. Standardissa viitataan WCAG-ohjeistukseen.
  2. Digitaalisesta palvelusta pitää löytyä saavutettavuusseloste, joka kertoo käyttäjille sen, kuinka saavutettava palvelu on. Palvelun ja sen sisältöjen saavutettavuus tulee arvioida ja saavutettavuuden tila ja sen mahdolliset puutteet esitellä saavutettavuusselosteessa. Tarjolla on myös työkalu selosteen täyttämiseen.
  3. Käyttäjillä pitää olla mahdollisuus antaa toimijalle palautetta saavutettavuudesta eli digitaalisessa palvelussa pitää olla oma kanava saavutettavuuspalautteelle. Palautteeseen tulee vastata 14 vuorokauden kuluessa. Näiden lisäksi osalle palveluista on säädetty joitakin palvelukohtaisia lisävaatimuksia ja -velvollisuuksia. Niistä löydät lisätietoja Muutokset digipalvelulakiin – sivultamme

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)Avautuu uuteen ikkunaan eli digipalvelulaki tuli Suomessa voimaan 1.4.2019 ja sen 3 a lukua koskevat muutokset 1.2.2023. Taustalla ovat Euroopan unionin saavutettavuus- ja esteettömyysdirektiivit.

Lisäksi taustalla vaikuttaa  YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksistaAvautuu uuteen ikkunaan, joka korostaa vammaisten ihmisten osallisuutta ja mahdollisuutta itsenäiseen asiointiin myös digitaalisessa ympäristössä. Saavutettavuus on yksi sopimuksen keskeinen periaate.

Lain tavoitteena on parantaa jokaisen mahdollisuuksia käyttää yhdenvertaisesti digitaalisia palveluja. Saavutettavuus tulee ymmärtää keskeisenä toiminnan periaatteena, joka pitäisi ottaa huomioon kaikessa verkkosisältöjen ja -palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuudenvalvonnan yksikkö on digipalvelulain noudattamista valvova viranomainen.

Saavutettavuus on digipalvelulain vaatimuksia laajempi kokonaisuus

Lain saavutettavuusvaatimusten noudattaminen ei takaa, että digipalvelu olisi kaikille ihmisille saavutettava tai helppokäyttöinen. Digipalvelulain saavutettavuusvaatimusten noudattamisella voidaan parantaa erityisesti sitä, että verkkosivua tai mobiilisovellusta voi ylipäänsä käyttää erilaisilla laitteilla ja avustavilla teknologioilla.

Saavutettava toteutus huomio erilaiset ihmiset ja heidän tarpeensa. On tärkeää huomioida teknisten saavutettavuusvaatimusten lisäksi myös esimerkiksi selkeä ja ymmärrettävä kieli sekä palvelun helppokäyttöisyys.

Digipalvelulaki ei ole ainoa laki, joka velvoittaa organisaatioilta saavutettavaa toteutusta. Sivuillamme on esitelty myös muita saavutettavuuteen liittyviä lakeja.

Eurooppalainen standardi EN 301 549

Digipalvelulain tekniset saavutettavuusvaatimukset on määritelty yhdenmukaistetussa eurooppalaisessa EN 301 549 standardissa. Standardissa viitataan WCAG-ohjeistukseen mutta se on saavutettavuusvaatimusten osalta kattavampi.

Käytännössä verkkosivustojen tulee noudattaa WCAG-ohjeistuksen A- ja AA-tason kriteereitä. Kun kyseessä on mobiilisovellukset tai verkkosivustolta ja mobiilisovelluksesta ladattavat dokumentit, useiden yksittäisten vaatimusten kohdalla sovelletaan WCAG-ohjeistusta soveltuvin osin.

WCAG-ohjeistuksen lisäksi tulee huomioida myös ne saavutettavuusvaatimukset, joissa ei viitata WCAG-ohjeistukseen. EN 301 549 -standardi sisältää vaatimuksia esimerkiksi videosoittimille sekä kaksisuuntaiselle ääniviestinnälle ja reaaliaikaiselle tekstille. Vaatimuksia on myös tuotedokumentaatiolle ja tukipalveluille sekä biometristen tunnisteiden käyttämiseen. Lisäksi mobiilisovellusten kohdalla standardissa on määritelty muun muassa vaatimuksia alustan saavutettavuusominaisuuksien tukemiseksi.

Standardi on julkaistu englanniksi ja se on ladattavissa ETSIn verkkosivuilta. ETSI EN 301 549 – V3.2.1 – Accessibility requirements for ICT products and services