Tietosuojaseloste

Palautelomakkeen ja sähköpostitse annetun palautteen tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 12 ja 13 artiklat

1. Rekisterinpitäjä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Birger Jaarlin katu 15, PL 150, 13101 Hämeenlinna
Puhelin 0295 016 000
Sähköposti kirjaamo.etela@avi.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Juha Suomalainen, yksikön päällikkö, saavutettavuuden valvonta, Etelä-Suomen aluehallinto
Puhelin +358 295 016 689, sähköposti saavutettavuus@avi.fi

2. Tietosuojavastaava

Nimi: Hannele Svanström
Puhelin 0295 018 015, sähköposti tietosuoja@avi.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään palautteiden ja yhteydenottojen käsittelyyn. Henkilötietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan alakohtaan e sekä lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 10 §:ään.

Saavutettavuusvaatimukset.fi-sivuston palaute- ja ilmoituslomakkeen tarkoitus on tarjota mahdollisuus ottaa yhteyttä ja antaa palautetta saavutettavuuden valvonnan yksikölle. Lomakkeella kysytään palautteen lähettäjän yhteystiedot, mutta viestin voi lähettää myös ilman yhteystietojen antamista. Henkilötietoja käsitellään tietosuojalain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Asiakkaan antamia henkilötietoja käsitellään, jotta asiakkaaseen voidaan olla yhteydessä ja vastata häneen antamaan palautteeseen. Asiakkaan antamia henkilötietoja ei käsitellä muuhun tarkoitukseen.

4. Rekisterin henkilötietojen sisältö

Palautteen antajan tai ilmoituksen tekijän yhteystiedot, kuten nimi, sähköposti ja puhelinnumero. saavutettavuusvaatimukset.fi-verkkosivustolla palautetta voi antaa myös ilman yhteystietojen jättämistä.

5. Henkilötietojen lähde

Rekisteri muodostuu

  • saavutettavuusvaatimukset.fi-verkkosivuston palautelomakkeella tai ilmoituslomakkeella annetuista henkilötiedoista
  • Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuuden valvonnan yksikölle sähköpostitse osoitteeseen saavutettavuus@avi.fi lähetettyjen palautteiden henkilötiedoista.

6. Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja käsittelevät ne Etelä-Suomen aluehallintoviraston työntekijät, viranhaltijat tai luottamushenkilöt, joille palaute on osoitettu.

Henkilötietoja ei luovuteta Etelä-Suomen aluehallintoviraston ulkopuolelle. Saavutettavuusvaatimukset.fi-verkkosivuston tekninen palveluntarjoaja käsittelee tietoja vain rekisterinpitäjän erityisestä pyynnöstä ja sopimuksen perusteella.

7. Tietojen luovutus ja siirto kolmansiin maihin ja kansainvälisille järjestöille

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietojasi säilytetään aluehallintovirastoissa ainoastaan niin kauan, kun se on tehtävän kannalta tarpeellista ja sen mukaan, mitä säilyttämisajoista on erikseen määrätty arkistolaissa (831/1994),Avautuu uuteen ikkunaan arkistolaitoksen määräyksissä ja aluehallintovirastojen arkistonmuodostussuunnitelmassa.

Saavutettavuusvaatimukset.fi-sivuston tietokantaan tallentuneet palautelomakkeella lähetetyt tiedot poistuvat automaattisesti kahden viikon jälkeen palautteen lähettämisestä.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on talletettu rekisteriin
  • saada virheellinen henkilötieto korjattua
  • saada tietonsa poistetuksi rekisteristä
  • rajoittaa tietojen käsittelyä
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.etela@avi.fi.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

10. Profilointi

Rekisterin avulla ei tehdä profilointia eikä muuta automaattista päätöksentekoa.