Kohtuutonta rasitetta voi perustella vain kattavalla kokonaisarviolla

Asian kuvaaminen

Kantelu koski valtion viranomaisen digitaalista palvelua, joka on tarkoitettu pientyönantajille kuten pienyrityksille, kotitalouksille, seuroille ja yhdistyksille. Asiaa selvitettäessä osoittautui, että käytännössä lähes koko palvelu on ei-saavutettava eikä täytä digipalvelulain saavutettavuusvaatimuksia.

Asian ratkaisu

Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuudenvalvonnan yksikkö antoi valtion viranomaiselle huomautuksen digipalvelulain 3 luvun vaatimusten laiminlyönnistä digitaalisessa palvelussaan.

Ratkaisun perusteet

Palvelu ei täytä digipalvelulain mukaisia saavutettavuusvaatimuksia, vaan on käytännössä lähes kokonaan ei-saavutettava. Palvelu on viranomaisen lakisääteinen tehtävä.

Saavutettavuusvaatimuksista voi lain mukaan poiketa vain, jos palveluntarjoaja voi osoittaa, että vaatimusten toteuttaminen aiheuttaa sen toiminnalle kohtuuttoman rasitteen. Palveluntarjoajan on tehtävä arvio kohtuuttomasta rasitteesta ennakkoon ja esitettävä saavutettavuusselosteessa syyt sille, miksi saavutettavuusvaatimuksista poiketaan. Kohtuuttomaan rasitteeseen voi vedota vain väliaikaisesti, ja siihen ei voi vedota koko palvelun osalta.

Palvelun saavutettavuusselosteella todetaan, että lähes koko palvelu on ei-saavutettava, ja vedotaan kohtuuttomaan rasitteeseen.

Myöskään väliaikaisuuden määritelmä ei tässä tapauksessa täyty. Saavutettavuusselosteella ei kerrota, milloin saavutettavuuspuutteet korjataan. Saavutettavuutta on tarkoitus parantaa samalla, kun palvelua muutenkin uudistetaan. Uudistamista on tarkoitus suunnitella lähivuosien aikana. Aluehallintovirastolle annetun selvityksen perusteella ei kuitenkaan ole varmuutta, tullaanko muutoksia tekemään ja millä aikataululla, koska muutosten vaatima rahoitus ei ole varmistunut.

Kohtuutonta rasitetta arvioitaessa on otettava huomioon erityisesti vammaisten ihmisten tarpeet käyttää kyseistä digitaalista palvelua sekä palveluntarjoajan koko, taloudellinen asema, toiminnan luonne ja laajuus.

Kyse on etukäteen tehtävästä kokonaisarvioinnista, jossa otetaan kaikki nämä näkökulmat huomioon. Tässä tapauksessa saavutettavuusselosteella kohtuutonta rasitetta perustellaan sillä, että koko palvelu tulisi rakentaa uudelleen, jolloin muutosten kustannukset ovat suuret. Selosteella ja aluehallintoviraston saamassa selvityksessä ei ole otettu huomioon vammaisten ihmisten tarpeita käyttää palvelua eikä viranomaisen taloudellista asemaa, toiminnan luonnetta ja laajuutta.

Aluehallintovirasto kehotti viranomaista tekemään suunnitelman sivuston saavutettavuuden takaamiseksi ja ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta palvelu vastaa digipalvelulain saavutettavuusvelvoitteisiin. Viranomaisen tulee arvioida uudelleen kattavammin, täyttyvätkö kohtuuttoman rasitteen perusteet väliaikaisesti palvelun joltain osalta. Arvion perusteella saavutettavuusselosteeseen tulee päivittää syyt, miksi kohtuuttomaan rasitteeseen vedotaan.

Viranomaisen tulee myös varmistaa vaihtoehtoinen saavutettava asiointi, jos palvelu tai sen osa ei ole käyttäjälle saavutettavassa muodossa.

Keskeinen lainsäädäntö

Katso myös nämä

Mahdollisuus an­taa palautetta saavutettavuus­direktiivistä

Lue edellinen

Kaupungin varmis­tet­tava vammaisille henkilöille suunnatun digitaalisen palvelun saavu­tet­tavuus

Lue seuraava