Auto, jonka kyljessä Länsi-Uudenmaan kulkukeskuksen tunnus

Kaupungin varmis­tet­tava vammaisille henkilöille suunnatun digitaalisen palvelun saavu­tet­tavuus

Asian kuvaaminen

Kaksi aluehallintovirastoon tullutta kantelua koskivat vammaisille henkilöille suunnatun kuljetuspalvelun tilaussivustoa ja -sovellusta. Kuljetuspalvelusta vastaa kaupunki. Kanteluiden mukaan kuljetusten tilaussivusto on täysin saavuttamaton esimerkiksi ruudunlukuohjelman käyttäjälle. Lisäksi tilaussivustolta puuttuu saavutettavuusseloste. Kanteluissa tuotiin esiin, että myös mobiilisovellus on saavuttamaton.

Asian ratkaisu

Aluehallintovirasto kiinnitti kaupungin huomiota digipalvelulain velvoitteisiin saavutettavuusvaatimuksista ja saavutettavuusselosteesta. Aluehallintovirasto kehotti kaupunkia teettämään arvioinnin palvelun tilaussivuston ja mobiilisovelluksen saavutettavuudesta toimijalla, jolla on kattava perehtyneisyys saavutettavuusarviointiin. Lisäksi aluehallintovirasto kehotti kaupunkia tekemään arvioinnin perusteella tarvittavat toimenpiteet saavutettavuuden edistämiseksi.

Ratkaisun perusteet

Kaupungin antaman selvityksen mukaan kaupunki oli edellyttänyt saavutettavuutta digitaalisen palvelun hankinnassa eikä palvelussa ollut puutteita digipalvelulain mukaisissa saavutettavuusvaatimuksissa. Sivuston saavutettavuusselosteessa todetaan, että sivusto täyttää kaikki saavutettavuusvaatimukset. Vaikka saavutettavuusselosteen mukaan sivusto on täysin saavutettava, on selvityksessä ilmennyt, että korjauksia on tehty.

Koska aluehallintovirastolle toimitettu selvitys saavutettavuuspuutteista on ristiriitainen ja kantelijoiden mukaan saavutettavuuspuutteita oli edelleen, aluehallintovirasto testasi palvelun tilaussivustoa itse. Aluehallintoviraston testillä haluttiin tarkentaa, antaako kaupungin toimittama saavutettavuusarviointi oikean kuvan palvelun saavutettavuudesta. Aluehallintovirasto ei tehnyt kattavaa arviointia, vaan kokeili palvelun saavutettavuutta pistokoemaisesti.

Aluehallintoviraston testissä saatujen havaintojen perusteella sivuston saavutettavuutta ei ollut arvioitu riittävän kattavalla menetelmällä, jotta se antaisi oikeat ja riittävät tiedot sivuston saavutettavuudesta. Palvelusta löytyi saavutettavuuspuutteita, joita ei ole tuotu esiin saavutettavuusselosteessa tai aluehallintovirastolle annetussa selvityksessä.

Sivuston saavutettavuusseloste ei myöskään anna oikeaa kuvaa palvelun saavutettavuudesta. Saavutettavuusselosteessa on annettava paikkansapitävät tiedot saavutettavuusvaatimusten täyttymisestä ja saavutettavuuspuutteista.

Saavutettavuusselosteen lausumien tulee perustua tosiasialliseen arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto tai mobiilisovellus saavutettavuusvaatimukset. Saavutettavuusarvioinnin voi tehdä itsearviointina tai teettää ulkopuolisella taholla. Jos organisaatiossa ei ole riittävää asiantuntemusta saavutettavuusarvioinnista, on suositeltavaa hankkia saavutettavuusarviointi ulkopuoliselta toimijalta.

Aluehallintovirasto kehotti kaupunkia arvioimaan digitaalisen palvelun saavutettavuuden ja sen jälkeen päivittämään saavutettavuusselosteet ajantasaisiksi siten, että ne antavat oikeat tiedot saavutettavuudesta. Kaupungin tulee myös tehdä arvioinnin perusteella palveluun saavutettavuuskorjaussuunnitelma ja tarvittavat toimenpiteet saavutettavuuden korjaamiseksi.

Palvelun hankintaa ollaan kilpailuttamassa uudelleen. Nykyisen palvelun ollessa käytössä tulee kaupungin varmistaa, että palvelu on käytettävissä yhdenvertaisesti, ja tarjota mahdollisuus saada palvelu asiakkaalle saavutettavalla tavalla. Saavutettavuusselosteeseen tulee lisätä ohjeet siitä, miten palvelun käyttäjä voi saada digitaalisen palvelun sisältämät tiedot tai palvelun vaihtoehtoisella tavalla, jos palvelu tai sen osa ei ole käyttäjälle saavutettavassa muodossa.

Saavutettavuusseloste ei myöskään ole löydettävissä tilausportaalin sivustolta. Saavutettavuusseloste tulee olla helposti löydettävissä, jotta jokainen voi tarkastaa digitaalisen palvelun saavutettavuuden tilan.

Aluehallintovirasto ohjeisti kaupunkia lisäämään saavutettavuusselosteen suoraan kyseiselle sivustolle, jotta se on paremmin palvelun käyttäjän löydettävissä. Linkki saavutettavuusselosteeseen pitäisi sijoittaa näkyvästi verkkosivuston etusivulle tai sen tulisi olla käytettävissä sivuston jokaiselta sivulta esimerkiksi staattisessa ylä- tai alatunnisteessa.

Aluehallintovirasto korostaa päätöksessään, että kyseessä oleva kuljetuspalvelu on suunnattu vammaisille henkilöille. Siksi sen saavutettavuuden takaaminen mahdollisimman kattavasti on yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta erityisen olennaista.

Keskeinen lainsäädäntö

Katso myös nämä

Kohtuutonta rasitetta voi perustella vain kattavalla kokonaisarviolla

Lue edellinen

Avilta Vero­hallin­nolle huomau­tus Palkka.fi-palvelun saavu­tet­tavuus­puut­teista, myös Espoon yllä­pitämän sivuston saavu­tet­tavuu­dessa merkit­täviä ongelmia 

Lue seuraava