Siirtymäajat

Vuonna 2019 voimaan tulleen digipalvelulain säännöksiä sovelletaan jo pitkälti lain soveltamisalaan kuuluvissa digitaalisissa palveluissa oleviin tietosisältöihin.

Lain soveltamisalaan kuuluvat muun muassa julkinen sektori ja eräät yksityisen sektorin toimijat kuten pankit ja vakuutusyhtiöt. Vaikka lain soveltaminen näiden toimijoiden osalta on jo alkanut, on joitain siirtymäsäännöksiä hyvä pitää edelleen mielessä.

Lisätietoa siitä, millaisia toimijoita laki velvoittaa

Intranetit ja extranetit

Viranomaisten ja julkisoikeudellisten laitosten työpaikoilla käytettävien intranet- ja ekstranet-verkkosivustojen ja mobiilisovellusten tulee täyttää digipalvelulain mukaiset saavutettavuusvaatimukset, jos sivusto tai sovellus on uudistettu kokonaan 23.9.2019 tai sen jälkeen.

Digipalvelulain tarkoittamien viranomaisten ja julkisoikeudellisten laitosten tulee siten hankkiessaan uusia tai uudistaessaan jo olemassa olevia intranet- ja ekstranet-palveluja varmistua siitä, että kyseiset palvelut ovat saavutettavuusvaatimusten mukaisia, kun ne ovat käyttäjien saatavilla.

Vaatimukset koskevat vain viranomaisten ja julkisoikeudellisten laitosten työpaikoilla käytettäviä intranet- ja ekstranet-verkkosivustoja ja mobiilisovelluksia. Yksityisten toimijoiden työpaikoilla käytettäville intranet- ja ekstranet-palveluille digipalvelulaki ei aseta vaatimuksia.

Arkistoitu tietosisältö

Digipalvelulakia ei pääsääntöisesti sovelleta verkkosivustojen ja mobiilisovellusten sellaisiin sisältöihin, jotka on arkistoitu ennen 23.9.2019.

Arkistoidulla tietosisällöllä viitataan sellaiseen digitaalisessa palvelussa olevaan sisältöön, johon ei tehdä muutoksia sen arkistoinnin jälkeen eikä sitä tarvita aktiivisia hallinnollisia prosesseja varten, kuten esimerkiksi viranomaisasian käsittelyä varten.

Mikäli sisältöä kuitenkin tarvitaan viranomaisessa keskeneräisenä olevan asian hoitamiseksi, arkistoitua tietosisältöä koskevat digipalvelulain vaatimukset.

Videot ja äänilähetykset

Verkkosivuilla julkaistujen videoiden ja äänilähetysten on pitänyt olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2020 alkaen.

Tätä vanhempia videoita ja äänilähetyksiä ei tarvitse poistaa sivustolta eikä niitä tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi. Tällaisista vanhoista ei-saavutettavista videoista ja äänilähetyksistä täytyy kertoa saavutettavuusselosteessa.

Tiedostot

Digitaalisissa palveluissa julkaistavien tiedostojen tulee olla digipalvelulain edellyttämällä tavalla saavutettavia.

Digipalvelulain vaatimukset eivät kuitenkaan koske ennen 23.9.2018 julkaistuja toimisto-ohjelmien tiedostomuotoja.

Mikäli ennen 23.9.2018 julkaistua tiedostoa tarvitaan kuitenkin asianosaisen etujen, oikeuksien ja velvollisuuksien määrittämiseen tai toteuttamiseen, tulevat digipalvelulain säännökset sovellettavaksi.

Digipalvelulain 3 a luvun mukaiset palvelut

Vuoden 2023 alussa digipalvelulakiin lisättiin uusi 3 a luku, minkä vuoksi lain soveltamisalan piiriin tuli uusia palveluja. Näiden uusien palvelujen kohdalla vaatimuksia sovelletaan 28.6.2025 lähtien.

Lisätietoja uusista vaatimuksista löytyy Muutokset digipalvelulakiin – Saavutettavuusvaatimukset