Sanastoa ja termejä

Tälle sivulle on listattu laissa ja saavutettavuusohjeistuksissa käytettyjä termejä, lyhenteitä ja ilmaisuja.

Alt-teksti, alternative text, vaihtoehtoinen kuvaus, vaihtoehtoinen teksti (myös vaihtoehtokuvaus, vaihtoehtoteksti)

Verkkosisältöjen kuville annettava tekstivastine. Tekstivastineen on tarkoitus antaa riittävästi tietoa kuvan sisällöstä ja funktiosta niille käyttäjille, jotka eivät näe kuvaa. Esimerkiksi näkövammaisten henkilöiden ruudunlukuohjelmat tunnistavat ja lukevat kuvan vaihtoehtoisen kuvauksen. Vaihtoehtoinen kuvaus ei näy kuvassa vaan ainoastaan verkkosivun html-koodissa. Suomenkieliset ohjeet vaihtoehtoisen kuvauksen kirjoittamiseksi löydät esimerkiksi saavutettavasti.fi-sivustoltaAvautuu uuteen ikkunaan.

Apuväline

Laite tai ohjelma, joka helpottaa vammaisen tai toimintarajoitteisen ihmisen elämää ja toimintaa. Apuvälineitä on monenlaisia: esimerkiksi konkreettisia liikkumisen apuvälineitä ovat pyörätuoli, kävelykeppi ja rollaattori, ja digitaalisessa ympäristössä apuvälineitä ovat esimerkiksi ruudunsuurennusohjelmat, ruudunlukuohjelmat, kytkinohjaimet ja silmän liikkeillä ohjattavat kohdistimet. Digitaalisen ympäristön apuvälineistä käytetään usein termiä avustava teknologia.

Lisätietoa apuvälineistä THL:n sivuillaAvautuu uuteen ikkunaan

ARIA, WAI-ARIA

Lyhenne sanoista Web Accessibility Initiative – Accessible Rich Internet Applications. W3C:n kehittämä standardi, jolla erityisesti dynaamisten verkkosisältöjen ja verkkopalvelujen toiminnallisuuksien saavutettavuutta voi parantaa ruudunlukuohjelmien käyttäjille. ARIA on html-kieltä täydentävä merkintästandardi.

Avustava teknologia

Verkkoympäristössä käytetty ohjelma tai laite, jonka avulla vammainen henkilö voi käyttää digitaalista palvelua. Avustavia teknologioita voivat olla käyttäjän tietokoneeseen asennettavat ohjelmat, esimerkiksi ruudunsuurennus- tai ruudunlukuohjelmat, tai erilliset laitteet, kuten kytkinohjaimet. Nykyisin avustavia teknologioita on jo oletuksena monissa selaimissa ja laitteissa (esimerkiksi Applen mobiililaitteiden VoiceOver-toiminto).

Papunetin saavutettavuussivuillaAvautuu uuteen ikkunaan on paljon lisää tietoa avustavista teknologioista.

Design for all, Kaikille sopiva suunnittelu, Suunnittele kaikille -periaate

Käyttäjäkeskeinen periaate, joka ottaa (verkko)palvelun suunnittelun lähtökohdaksi mahdollisimman kattavan saavutettavuuden sen sijaan, että verkkopalvelusta tehtäisiin mukautettuja versioita erilaisille käyttäjäryhmille. Ajatuksena on se, että erilaiset käyttäjät erilaisine tilanteineen ja tarpeineen otetaan systemaattisesti huomioon jo heti suunnittelun alkuvaiheessa ja tämä lähtökohta pidetään mukana koko suunnittelun ja toteutuksen ajan.

Lisätietoa Design for all -periaatteesta WikipediassaAvautuu uuteen ikkunaan

Digipalvelulaki, laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, myös saavutettavuuslaki

Huhtikuussa voimaan tullut laki, joka toteuttaa saavutettavuusdirektiivin Suomessa. Lain nimi on laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, ja sitä kutsutaan usein digipalvelulaiksi. Myös sanaa saavutettavuuslaki on joskus käytetty tästä laista, mutta suosittelemme käyttämään mieluummin ilmaisua digipalvelulaki tai lain koko nimeä.

Laki velvoittaa julkista sektoria ja osin yksityistä sektoria huomioimaan verkkosivustojen ja mobiilisovellusten suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa saavutettavuusvaatimukset. Lisäksi lain luvussa 2 on velvoitteita viranomaisille digitaalisten palvelujen järjestämisestä.

Lakiteksti FinlexissäAvautuu uuteen ikkunaan

Digitaalinen palvelu

Digipalvelulaissa käytetty termi, jolla tarkoitetaan verkkosivustoja ja mobiilisovelluksia sekä näiden sisältämiä sisältöjä ja toimintoja. Yleiskielessä käytetään usein myös sanaa verkkopalvelu ainakin verkkosivustoista. Tässä laissa on käytetty termiä digitaalinen palvelu, sillä sanalla verkkopalvelu on eräässä toisessa laissa eri merkitys.

Esteettömyys

Kohteen mahdollisimman helppoa lähestyttävyyttä kaikille ihmisille. Nykyään termiä käytetään etenkin fyysisestä ympäristöstä. Kun puhutaan verkkopalveluista, käytetään useimmiten sanaa saavutettavuus.

Html, HTML

Merkintäkieli, jolla kuvaillaan verkkosivun sisällön rakenne. Html on lyhenne sanoista Hypertext Markup Language. Html on tarkkaan standardisoitu, ja standardia ylläpitää ja kehittää W3C-konsortio. Html-kieli perustuu pitkälti tunnisteisiin eli tageihin, joilla määritellään sivun erilaiset elementit, kuten leipäteksti, otsikot, luettelot ja kuvat. Verkkosivulla täytyy olla käytetty html-kieltä standardin mukaisesti ja virheettömästi, jotta sisältö näkyy oikein eri selaimilla ja laitteilla ja toimii myös avustavilla teknologioilla.

Kognitiivinen saavutettavuus, sisällön saavutettavuus

Saavutettavuuden osa-alue, joka keskittyy verkkosisällön saavutettavuuteen ymmärrettävyyden näkökulmasta. Onko tekstisisältö helposti hahmotettavaa, ymmärrettävää ja loogisesti jaoteltua? Tarjotaanko tietoa tekstin lisäksi myös kuvina, videoina tai äänenä? Löytyykö tarvittava tieto tai toiminto helposti? Nämä ovat keskeisiä kysymyksiä sisällön saavutettavuudessa.

Käytettävyys

Käytettävyys tarkoittaa sitä, kuinka hyvin verkkopalvelun toimintoja voidaan käyttää haluttuun tarkoitukseen. Käytettävyyden käsitteen avulla määritellään, kuinka helppoa ja tehokasta palvelua on käyttää. Käytettävyydelle on olemassa paljon erilaisia määrällisiä ja laadullisia mittareita, ja sitä on tutkittu paljon. Käytettävyys voidaan nähdä osana saavutettavuutta, mutta joidenkin näkemysten mukaan saavutettavuus taas kuuluisi käytettävyyteen. Joka tapauksessa käytettävyys ja saavutettavuus liittyvät toisiinsa. Molemmat edustavat käyttäjäkeskeistä suunnittelua.

Mobiilisovellus

Digitaalinen palvelu, joka on suunniteltu mobiililaitteilla käytettäväksi.

Ruudunlukuohjelma, ruudunlukija, näytönlukuohjelma

Ohjelma, joka tutkii tietokoneen näytön sisältämää tekstiä sekä siihen liittyviä rakenteen merkkauksia ja välittää niistä tietoa äänenä tai pistekirjoituksena. Ruudunlukuohjelmaa käytetään puhesyntetisaattorin ja/tai pistekirjoitusnäytön kanssa. Ruudunlukuohjelmassa voi olla mukana oma puhesyntetisaattori.

Ruudunlukuohjelman avulla näkövammaisten ja muut lukemisesteiset henkilöt voivat käyttää verkkosivuja. Ruudunlukuohjelma välittää tietoa html-koodin avulla. Yleisiä ruudunlukuohjelmia Windows-käyttöjärjestelmään ovat avoimen lähdekoodin ilmainen NVDA ja maksullinen JAWS. Kaikissa Applen laitteissa, myös mobiililaitteissa, on VoiceOver-ruudunlukija.

Verkkopalvelu

Yleiskielessä käytetty sana, jolla tarkoitetaan verkkosivustoa ja sen sisältämiä sisältöjä ja toimintoja. Digipalvelulaissa käytetään ilmaisua digitaalinen palvelu. Se kattaa verkkosivustot  ja mobiilisovellukset toiminnallisuuksineen.