Yleistä saavutettavuudesta

Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni erilainen ihminen voi käyttää verkkosivuja ja mobiilisovelluksia mahdollisimman helposti. Saavutettavuus on ihmisten erilaisuuden ja moninaisuuden huomiointia verkkosivujen ja mobiilisovelluksien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Saavutettavuus on verkkomaailman esteettömyyttä

Nykyään sanaa esteettömyys käytetään etenkin silloin, kun puhutaan rakennusten ja muun rakennetun ympäristön helppokulkuisuudesta ja toimivuudesta. Esteettömyys tarkoittaa siis sitä, että esimerkiksi virastoon, elokuvateatteriin tai kirjastoon on helppo mennä vaikka liikkuisi pyörätuolilla tai lastenvaunujen kanssa tai vaikka ei näkisi kunnolla.

Ympäristö tai yksittäinen rakennus on esteetön silloin, kun se on erilaisille käyttäjille toimiva, turvallinen ja miellyttävä ja kun rakennuksen kaikkiin tiloihin on helppo päästä.

Sana saavutettavuus on melko vakiintunut niihin tilanteisiin, kun puhutaan digipalveluista eli verkkosivuista ja mobiilisovelluksista. Saavutettavuus siis tarkoittaa esteettömyyttä digitaalisessa maailmassa: sitä, että erilaisten ihmisten on helppoa käyttää digipalveluja ja niissä olevia sisältöjä. Saavutettavuus parantaa yhdenvertaisuutta digitaalisessa yhteiskunnassa.

Kun saavutettavuus on huomioitu mahdollisimman hyvin, erilaiset ihmiset voivat käyttää itsenäisesti digipalveluja. Se lisää vammaisten henkilöiden itsenäisyyttä ja osallisuutta yhteiskunnassa.

Saavutettavuus on tekniikkaa, helppokäyttöisyyttä ja sisällön ymmärrettävyyttä

Saavutettavan verkkopalvelun voi ajatella kolmijalkaisena jakkarana, jonka tukijalkoina ovat teknisesti virheetön toteutus, helppo ja hahmotettava käyttöliittymä ja ymmärrettävä sisältö.

Saavutettavan digipalvelun suunnittelussa ja toteutuksessa pitää huomioida kolme osa-aluetta:

  • tekninen toteutus
  • helppokäyttöisyys ja
  • sisältöjen selkeys ja ymmärrettävyys.

Tekninen saavutettavuus

Teknisesti hyvin toteutetun digipalvelun lähdekoodi on virheetöntä ja loogista. HTML-standardia ja WCAG-ohjeistusta on noudatettu, ja palvelu toimii hyvin erilaisilla päätelaitteilla ja avustavilla teknologioilla, kuten puheohjauksella ja ruudunlukuohjelmilla.

Helppokäyttöisyys

Helppokäyttöisyys on sitä, että digipalvelu on helppo hahmottaa, navigaatio on selkeä ja etsitty sivu, toiminto tai sisältö löytyy vaivattomasti. Navigaatio ei saisi olla liian monitasoinen ja sivujen nimien pitäisi olla kuvaavia ja selkeitä. Pääsisältö erottuu selkeästi sivun muista elementeistä. Palvelussa on vaivatonta suorittaa haluttu toiminto.

Ymmärrettävyys

Sisällön ymmärrettävyys on tärkeää kaikille käyttäjille ja keskeinen osa saavutettavaa digipalvelua. Se tarkoittaa selkeän, ymmärrettävän kielen käyttöä ja myös selkokieltä. Tekstin pitäisi olla helppolukuista ja jäsennelty lyhyiksi kappaleiksi ja luetteloiksi. Kuvaavia väliotsikoita pitäisi käyttää riittävästi. Myös linkkitekstien pitäisi olla kuvaavia ja ymmärrettäviä.

Ymmärrettävyyteen kuuluu myös ajatus monikanavaisuudesta: sisältöjä tarjotaan myös esimerkiksi videoina, kuvina ja äänenä tekstin lisäksi.

Saavutettavuus on asiakaslähtöisyyttä

Saavutettavuutta voi myös ajatella näkökulmana, joka kiinnittää huomion erilaisiin käyttäjiin, heidän moninaisiin tilanteisiinsa, tarpeisiinsa ja mahdollisiin rajoitteisiinsa tai haasteisiinsa. Saavutettavuus onkin keskeisesti myös asiakaslähtöisyyttä.

Koska ihmiset ovat hyvin erilaisia, myös saavutettavuuden suhteen on erilaisia tarpeita. Mikä on yhdelle saavutettavaa, ei riitä toiselle.

Esimerkiksi kuulovammainen henkilö ei saa tietoa videosta, jossa on puhetta, jota ei ole tekstitetty. Näkövammainen henkilö taas saa samasta videosta tiedon, jos videon ääniraita on kattava, mutta vain visuaalisessa muodossa esitetty tieto jää häneltä saavuttamatta.

Oleellista on, että erilaisten käyttäjien tilanteet ja tarpeet ymmärretään ja otetaan huomioon mahdollisimman hyvin, kun suunnitellaan ja toteutetaan verkkosivuja ja mobiilisovelluksia sekä niissä olevia sisältöjä.

Suunnittele kaikille -periaate

Saavutettavuus liittyy keskeisesti suunnittele kaikille -periaatteeseen (englanniksi Design for All tai Universal Design). Suunnittele kaikille -periaatteen tarkoituksena on huomioida erilaiset käyttäjät jo heti suunnittelun alusta asti ja toteuttaa yksi palvelu, jota kaikki erilaiset ihmiset voivat hyödyntää.