Viranomainen, tunnista velvolli­suutesi digipalvelujen saavutetta­vuuden osalta

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta on velvoittanut viranomaiset tarjoamaan saavutettavia digipalveluita verkkosivustojen osalta viimeistään 23.9.2020 lähtien ja 23.6.2021 lähtien myös mobiilisovellusten on oltava saavutettavia. Digitaalisten palvelujen saavutettavuus on merkittävä yhdenvertaisuustekijä, jotta jokainen voi hoitaa asiansa ajasta ja paikasta riippumatta itsenäisti.

Aika- ja paikkariippumattomuus sisältyvät myös laajemmin digitalisaatiokehityksen tavoitteisiin. Saavutettavuus on siis arvovalinta, digitalisaatiokehityksen edellytys ja yhtä aikaa myös lakisääteinen velvoite, jota ei voi kiertää.

Verkkosivustojen saavutettavuus ja ennen kaikkea tietoisuus saavutettavuusvaatimuksista ovat edistyneet ja kehittyneet vuosien varrella, mutta edelleen kovin usein saavutettavuuskysymyksissä ajaudutaan harhaan. Siksi jokaisen viranomaisen tulisikin panostaa siihen, että se tunnistaa omat velvollisuutensa ja kehittää omaa osaamistaan saavutettavuudesta.

Saavutettavuuden edistämisen tiellä ensimmäinen harha-askel tapahtuu helposti jo ennen kuin matka edes kunnolla alkaa, eli uuden digitaalisen palvelun hankintaa suunniteltaessa. Digipalvelulain lisäksi hankintalaki velvoittaa, että uuden digitaalisen palvelun tulee olla saavutettava. Hankintaa suunnitellessaan on viranomaisen otettava saavutettavuus huomioon kaikissa hankinta-asiakirjoissa tarjouspyynnöstä lähtien. Huomaathan, että uuden digitaalisen palvelun osalta ei voi vedota kohtuuttomaan rasitteeseen, vaan uuden palvelun on alusta lähtien oltava saavutettava. Näin ollen älä edes aloita sellaisen digipalvelun hankintaa, jossa saavutettavuutta ei ole otettu esiin.

Harhaan astumisen vaara on myös muissa hankinnan vaiheissa, niin tarjouksia vertailtaessa kuin lopulta sopimusta laadittaessa. Pyri valitsemaan vain sellaisia toimittajia, jotka voivat tarjota saavutettavia palveluita. Sopimusta laadittaessa ei tule myöskään unohtaa saavutettavuuskysymyksiä digipalvelulain vaatimusten mukaisesti. Digipalvelulain mukaan viranomaisena vastaat siitä, että palvelusi on saavutettava. Et voi piiloutua palvelun toimittajan taakse, vaan sinun velvollisuutesi on varmistaa, että toimittaja aidosti tekee palvelun saavutettavaksi. Palvelun toimittajalta kannat-taa vaatia tarkennusta siitä, miten digipalvelun saavutettavuus on auditoitu. Huomaathan, että käyttäjätestaus palvelun käytettävyyden osalta ei ole sama asia kuin palvelun saavutettavuuden arviointi.

Saavutettavuus on myös palvelun toimittajille profiloitumisen paikka, koska julkisen sektorin (ja tulevan esteettömyysdirektiivin kansallisen toimeenpanon myötä entistä laajemmin myös yksityisen sektorin) digitaalisten palvelujen tulee olla saavutettavat. Digitaalisten palvelujen toteuttamisesta saavutettavuusvaatimusten mukaisesti hyötyvät siis kaikki. Se on yhdenvertaisuuden lisäksi etu viranomaiselle, kun saavutettavan digipalvelun myötä asiakas saa asiansa hoidetuksi itsenäisesti, mutta se on myös palvelun toimittajille myyntivaltti, jota ei kannata hukata.

Erityisen vaarallinen eksymisen paikka syntyy, jos saavutettavuus pois-priorisoidaan digitaalisen palvelun kehittämisvaiheessa muiden kehittämistehtävien tieltä. Saavutettavuus on kaikista kustannustehokkainta ja helpointa ottaa huomioon palvelun kehittämisvaiheen alussa. Jos saavutettavuusvaatimukset pyritään korjaamaan myöhemmin, ollaan jo matkalla suden suuhun. Digipalvelu-laki edellyttää, että julkiset digitaaliset palvelut ovat saavutettavia. Se tarkoittaa silloin sitä, että palvelut tehdään alusta lähtien yhdenvertaisuus huomioiden mahdollisimman monelle sopiviksi.

Saavutettavuus on jatkuva prosessi eikä kertaluonteinen tehtävä. Näin ollen viranomaisen tulee varmistaa, että digitaalinen palvelu pysyy saavutettavana. Esimerkiksi kun palveluun tehdään päivityksiä, on syytä olla tarkkana, että tehtävät päivitykset eivät vaikuta saavutettavuusominaisuuksiin. On harmillista, jos tarpeellinen päivitys rikkoo aiemmin saavutettavana olleen toteutuksen. Jotta tiedät ja tunnet omien digitaalisten palvelujen tilan, kannattaa saavutettavuusauditoinnit toteuttaa säännönmukaisesti. Myös saavutettavuusseloste tulee päivittää vähintään vuosittain ja aina isojen päivitysten yhteydessä.

Saavutettavuus on edelleen uusi asia, joka vaatii opettelua. Jotta voi oppia, tulee myös tietoisesti pyrkiä kehittymään paremmaksi saavutettavuusosaajaksi. Jokainen virkamies tarvitsee arkista saavutettavuusosaamista esimerkiksi siitä, miten tiedostoista laaditaan saavutettavia. Mutta erityisesti johdon ja digitaalisten palvelujen kehittäjien on aivan keskeistä ymmärtää kattavammin, mitä saavutettavuus tarkoittaa ja mitä velvollisuuksia viranomaisella on.

Blogissa käytetyt esimerkit pohjautuvat saavutettavuusvalvonnan arjen havaintoihin.

Kirjoittaja

Sanna Sinisalo

Ylitarkastaja

Saavutettavuusvalvonta

Katso myös nämä

Esteettö­myys ja saavutetta­vuus kaiken suunnit­telun lähtökohdaksi

Lue edellinen

Mahdollisuus an­taa palautetta saavutettavuus­direktiivistä

Lue seuraava