Kuvituskuva

Saavutettavuusvaatimukset koskevat postialalla toimivan julkisen yrityksen digitaalisia palveluja siltä osin kuin ne liittyvät postilain mukaiseen yleispalveluun

Asian kuvaaminen

Aluehallintovirastossa käsiteltävänä olleessa kanteluasiassa oli kyse postialan palvelua tarjoavan tahon digitaalisessa palvelussa julkaistavista saapumisilmoituksista, jotka eivät kantelijan käsityksen mukaan olleet saavutettavia. Keskeiseksi kysymykseksi asian käsittelyssä nousi esiin se, miltä osin digipalvelulakia sovelletaan postialan palvelua harjoittavan tahon digitaalisiin palveluihin. Kantelija on lisäksi lähettänyt palveluntarjoajalle saavutettavuuspalautetta, mutta palveluntarjoaja ei ole reagoinut palautteeseen.

Asian ratkaisu

Asian ratkaisussa aluehallintovirasto kiinnitti palveluntarjoajan huomiota digipalvelulain saavutettavuuspalautteen käsittelyä koskeviin vaatimuksiin, mutta ei toimivallan puutteen vuoksi ottanut kantaa saapumisilmoitusten saavutettavuutta koskevaan asiaan.

Ratkaisun perusteet

Perusteluissaan aluehallintovirasto katsoi, että sen on asiaa käsiteltäväkseen ensin ratkaistava kysymys digipalvelulain soveltamisalasta. Digipalvelulain mukaan lakia sovelletaan postipalvelujen alalla toimivien erityisalojen hankintalaissa (1398/2016) tarkoitettujen julkisten yritysten sekä viranomaisen myöntämien erityis- tai yksinoikeuksien nojalla toimivien yksiköiden digitaalisiin palveluihin siltä osin, kuin niiden tarkoituksena on tarjota postipalvelujen alan palvelua yleisölle.

Postipalveluilla tarkoitetaan erityisalojen hankintalaissa postilain (415/2011) 3 luvun mukaista yleispalvelun tarjoamista. Postilain 3 luvussa määritellään muun muassa yleispalveluun kuuluvat postilähetykset sekä yleispalveluun kuuluvasta keräilystä, jakelusta ja tiedottamisvelvollisuudesta. Aluehallintovirasto katsoi, että digipalvelulakia sovelletaan palveluntarjoajan toimintaan ainakin siltä osin kuin se harjoittaa postilain 3 luvussa määriteltyä yleispalvelua.

Kantelun kohteena oleva digitaalinen palvelu on postialan palvelua tarjoavan tahon digitaalinen palvelu, jossa palvelun käyttäjä voi esimerkiksi seurata postitse toimitettavien pakettien tilannetta ja vastaanottaa pakettien saapumisilmoituksia. Kantelun kohteena oleva palveluntarjoaja katsoi selvityksessään, että sen digitaalisen palvelun ei voi katsoa miltään osin kuuluvan digipalvelulain soveltamisalaan, koska kyse on palveluntarjoajan vapaaehtoisesta kaupallisesta palvelusta, joka ei kuulu postilain soveltamisalan ja yleispalveluvelvollisuuden piiriin.

Aluehallintovirasto ei katsonut kanteluasian käsittelyn yhteydessä tarkoituksenmukaiseksi arvioida kyseisen digitaalisen palvelun ja sen toiminnallisuuksia laajemmin digipalvelulain soveltamisalan näkökulmasta, koska kantelussa tarkoitetut saapumisilmoitukset eivät kuuluneet yleispalvelun piiriin, eikä siten ollen digipalvelulain soveltamisalaan. Aluehallintovirasto totesi kuitenkin yleisellä tasolla, että mikäli digitaalisessa palvelussa on tietosisältöä tai toimintoja, joiden voidaan katsoa liittyvän postilain tarkoittamaan yleispalvelun tuottamiseen, kuuluvat ne digipalvelulain soveltamisalaan, jolloin niiden tulee olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia.

Lisäksi aluehallintovirasto totesi, että jos palveluntarjoajan yleisölle tarjoamia yleispalveluun liittyviä digitaalisia palveluja ei kaikilta osin ole mahdollista eriyttää palveluntarjoajan muista yleisölle tai sopimusasiakkaille tarjottavista digitaalisista palveluista, on koko palvelua tarkasteltava saavutettavuusvaatimusten näkökulmasta. Yleispalveluun liittyvän digitaalisen palvelun tulee olla saavutettava koko palveluprosessin osalta.

Asian selvittämisen yhteydessä ilmeni, että palveluntarjoaja on pyrkinyt noudattamaan saavutettavuusvaatimuksia digitaalisissa palveluissaan paljon laajemminkin kuin mitä digipalvelulain soveltamisala edellyttää. Myös palvelun saapumisilmoitusten saavutettavuuden parantamiseksi on tehty toimenpiteitä. Aluehallintovirasto piti tällaista menettelyä hyvänä ja totesi, että palveluntarjoajan toiminta edistää käyttäjien yhdenvertaisia mahdollisuuksia käyttää digitaalisia palveluja.

Saavutettavuuspalautteen käsittelyä koskevassa asiassa aluehallintovirasto kiinnitti palveluntarjoajan huomioita digipalvelulain mukaisiin menettelysääntöihin. Digipalvelulain mukaan jokaisella on oikeus lähettää saavutettavuuspalautetta digipalvelulain tarkoittamalle palveluntarjoajalle tämän digitaalisessa palvelussa havaitsemistaan saavutettavuusvaatimusten poikkeamista. Aluehallintovirasto korosti, että palveluntarjoajan on vastattava annettuun palautteeseen huolimatta siitä, koskeeko saavutettavuuspalaute digipalvelulain soveltamisalan ulkopuolella olevaa palvelua vai ei, jos palveluntarjoaja muuten on digipalvelulain soveltamisalan piirissä. Mikäli puute, digitaalinen palvelu tai sen osa eivät kuulu digipalvelulain soveltamisalaan, tulee palveluntarjoajan vastauksessaan kertoa siitä palautteen antajalle.

Keskeinen lainsäädäntö

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) 1–3 §, 7 §, 11–12 §

Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016) 5 §, 9 §, 10 §

Postilaki (415/2011) 15 §, 17 §

Katso myös nämä

Saavutettavuus- ja esteettömyysvalvonnan keskittämistä koskeva lakiehdotus on nyt lausuttavana

Lue edellinen

Saavutettavuusvaatimuksia ei voi välttää poistamalla tallenteita verkkosivustolta

Lue seuraava