kuvituskuva

Saavutettavuusselosteet ja saavutettavuuspalautteeseen vastaaminen olivat kanteluratkaisujen keskiössä vuonna 2023

Etelä-Suomen aluehallintovirasto vastaanotti digipalveluiden käyttäjiltä vuonna 2023 yhteensä 17 saavutettavuuskantelua. Suurin osa vireille tulleista kanteluista koski verkkosivustoja. Mobiilisovelluksia koskevia kanteluita oli muutama.

Palveluiden käyttäjät toivat kanteluissa esiin puutteita, jotka koskivat muun muassa verkkosivujen saavutettavuusselosteita, saavutettavuuspalautteeseen vastaamatta jättämistä, verkkosivujen tai tiedostojen saavutettavuuspuutteita yleisesti. Suurin osa kanteluista sisälsi palvelukohtaisesti useamman kuin yhden saavutettavuuspuutteen.

Vuonna 2023 aluehallintovirasto teki kaiken kaikkiaan 22 saavutettavuuteen liittyvää kanteluratkaisua. Vireille tulleista kanteluista aluehallintovirasto antoi kanteluratkaisujen myötä hallinnollista ohjausta 11 palveluntarjoajalle. Aluehallintovirasto kiinnitti pääasiassa huomiota tai ilmaisi käsityksensä digipalvelulain mukaisten vaatimusten ja velvoitteiden noudattamisesta. Vuonna 2023 ei annettu yhtään huomautusta.

Kymmenen kantelua ei antanut aluehallintovirastolle aihetta toimenpiteisiin, koska ne liittyivät pääasiassa muihin kuin digipalvelulain mukaisiin saavutettavuuspuutteisiin. Esimerkiksi palvelun ulkonäköön, selkokielisyyteen, yhteystietojen saatavuuteen tai yleisiin järjestelmähäiriöihin liittyvät ilmoitukset olivat tyypillisiä. Osa kanteluista koski myös palveluntarjoajia, jotka eivät kuulu digipalvelulain soveltamisalan piiriin.

Kantelut sisälsivät soveltamisalan tulkintaa ja saavutettavuusselosteiden puutteellisuutta

Vuonna 2023 vireille tulleista kanteluasioista yhtenä kiinnostavana yksityiskohtana voitaisiin nostaa esiin digipalvelulain soveltamisalaa koskevat tulkinnat, jotka liittyivät erityisesti yleisölle tarjottaviin energiahuollon ja postipalvelujen alan palveluihin. Näissä kanteluissa aluehallintovirasto joutui arvioimaan palveluntarjoajan oikeudellista asemaa ja ottamaan kantaa siihen, miltä osin palveluntarjoajan palvelujen voitiin katsoa kuuluvan digipalvelulain soveltamisalaan

Toinen aluehallintoviraston tekemä keskeinen havainto liittyi palveluntarjoajien ylläpitämiin saavutettavuusselosteisiin. Vuonna 2023 saavutettavuusselostetta koskevissa kanteluasioissa korostui erityisesti se, etteivät palveluntarjoajat olleet päivittäneet saavutettavuusselosteitaan juurikaan sen jälkeen, kun selosteet oli laadittu. Aluehallintovirasto pitää huolestuttavana sitä, että selosteiden laadinta vaikuttaisi olleen osalle palveluntarjoajista vain kertaluonteinen toimenpide. Näin ollen palveluissa tehtävät muutokset, joilla on vaikutusta sivuston tai sovelluksen saavutettavuuteen, jäävät päivittämättä saavutettavuusselosteelle.

Löydät kaikki kanteluiden päätöslyhennelmät täältä: Kanteluiden päätöslyhennelmät – Saavutettavuusvaatimukset

Digipalveluiden käyttäjillä on oikeuksia

Palveluiden käyttäjä voi pyytää etujensa, oikeuksiensa tai velvollisuuksiensa selvittämiseksi tai toteuttamiseksi digipalvelulain soveltamisalaan kuuluvalta palveluntarjoajalta sisältöjä saavutettavassa muodossa, jos ne eivät ole saavutettavuusvaatimusten mukaisia. Käyttäjät voivat antaa palveluntarjoajalle myös palautetta havaitsemistaan saavutettavuuspuutteista. Palveluntarjoajan on vastattava pyyntöön tai palautteeseen kahden viikon kuluessa.

Jos palveluntarjoaja ei vastaa tai vastaus ei ole tyydyttävä, voi digipalvelun käyttäjä ottaa yhteyttä Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvalvontaan ja tehdä asiasta selvityspyynnön tai kantelun.

Saavutettavuuskantelun perusteella aluehallintovirasto antaa palveluntarjoajalle hallinnollista ohjausta. Hallinnollisella ohjauksella kiinnitetään palveluntarjoajan huomio lakiin ja sen noudattamiseen.

Lue lisää käyttäjien oikeuksista ja kantelun tekemisestä: Käyttäjän oikeudet – Saavutettavuusvaatimukset

Lisätietoja:

Erik Lenkkeri, ylitarkastaja: erik.lenkkeri@avi.fi, p. 0295 016 327
Johanna Kuokkanen-Muotka, lakimies: johanna.kuokkanen-muotka@avi.fi, p. 0295 016 574

Katso myös nämä

Saavutettavuusvaatimuksia ei voi välttää poistamalla tallenteita verkkosivustolta

Lue edellinen

Valvontaa toivotaan kohdennettavan arjen sujuvuuden kannalta oleellisiin palveluihin

Lue seuraava