Sana

Saavutettavuus­puutteita ei voi jättää korjaamatta

Asian kuvaaminen

Kantelun mukaan digipalvelulain soveltamisalaan kuuluvan yhtiön mobiilisovelluksessa ruudunlukuohjelmaa käyttävä henkilö ei voi lippua ostaessaan valita matkalipun istuma- tai makuupaikan tyyppiä. Sen sijaan järjestelmä arpoo paikan. Tällöin ruudunlukuohjelman käyttäjä voi muuttaa istumapaikan tyyppiä vasta ostettuaan lipun. Ostohetkellä ruudunlukuohjelman käyttäjä ei tiedä valitun istumapaikan vaikutusta lipun hintaan.

Asian ratkaisu

Aluehallintovirasto kiinnittää yhtiön huomiota digipalvelulain 3 luvun saavutettavuusvaatimuksiin ja saavutettavuusselosteen sisältöön.

Ratkaisun perusteet

Yhtiön antaman selvityksen mukaan mobiilisovelluksen istuinkartta ei ole saavutettava. Yhtiö ei myöskään antamansa selvityksen mukaan aikonut tehdä istuinkartasta saavutettavaa.

Aluehallintovirasto painottaa, että mobiilisovelluksen tulee täyttää kaikki digipalvelulain saavutettavuusvaatimukset. Saavutettavuusvaatimusten täyttämättä jättämistä ei voi perustella sillä, että jonkin saavutettavuusvaatimuksen täyttämisen myötä asiakkaille tulevat hyödyt eivät olisi kriittisiä.

Palveluntarjoaja ei myöskään voi jättää noudattamatta saavutettavuusvaatimuksia sillä perusteella, että jonkin tietyn saavutettavuusvaatimuksen noudattamisen ei arvioitaisi koskettavan laajaa yleisöä tai että jonkin tietyn saavutettavuusvaatimuksen noudattamisen arvioitaisiin liittyvän ainoastaan palvelun käytettävyyteen.

Saavutettavuusselosteella oltava tiedot vaihto­ehtoisesta asiointitavasta

Digipalvelulain mukaan palveluntarjoajan on ylläpidettävä saavutettavuusselostetta, jonka on sisällettävä muun muassa perustelut saavutettavuusvaatimuksista poikkeamiselle. Lisäksi selosteen on sisällettävä ohjeet siitä, miten palvelun käyttäjä voi saada digitaalisen palvelun sisältämät tiedot tai palvelun vaihtoehtoisella tavalla, jos palvelu tai sen osa ei ole käyttäjälle saavutettavassa muodossa.

Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan saavutettavuusselosteessa mainittu maksullisena tarjottu vaihtoehtoinen tapa ei vastaa digipalvelulain tarkoitusta parantaa jokaisen mahdollisuuksia käyttää yhdenvertaisesti digitaalisia palveluja. Aluehallintovirasto painottaa, että puhelinpalvelun tarjoaminen ei poista velvoitetta täyttää digipalvelulain saavutettavuusvaatimukset sovelluksen osalta.

Aluehallintovirasto on käsitellyt asiaa vain digipalvelulain näkökulmasta. Yksittäiset tapaukset voi lisäksi saattaa vireille yhdenvertaisuusvaltuutetulle tai yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle, jotka voivat tutkia tapauksia syrjinnän ja kohtuullisten mukautusten kannalta.

Keskeinen lainsäädäntö

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) 1–3 §, 7–9 §,

11–12 § ja 17 §

Katso myös nämä

Saavutettavuusseloste ei ole vapaalippu saavutettavuus­vaatimuksista poikkeamiselle

Lue edellinen

Julkis­oikeudellisen lai­toksen tulee soveltaa digi­palvelu­lakia

Lue seuraava