Saavutettavuusseloste ei ole vapaalippu saavutettavuus­vaatimuksista poikkeamiselle

Digipalvelulain mukaan jokaisen palveluntarjoajan, jonka digitaaliseen palveluun sovelletaan digipalvelulain vaatimuksia, on ylläpidettävä saavutettavuusselostetta.

Saavutettavuusselosteella kuvataan digitaalisen palvelun saavutettavuuden tila ja mahdolliset poikkeamat saavutettavuusvaatimuksista. Lisäksi selosteessa kerrotaan, miten käyttäjä voi antaa saavutettavuuspalautetta. Vaatimukset saavutettavuusselosteen muodosta ja sisällöstä on säädetty Euroopan komission täytäntöönpanopäätöksessä. Tarkemmat vaatimukset saavutettavuusselosteelle ja työkalu selosteen tekemiseksi löytyvät osoitteesta saavutettavuusvaatimukset.fi.

Saavutettavuusseloste kuvaa palvelun senhetkisen saavutettavuuden tason

Kanteluiden käsittelyn yhteydessä aluehallintoviraston tietoisuuteen on tullut palveluja, joiden saavutettavuusseloste ei ole ollut paikkansapitävä. Joissakin tapauksissa palveluntarjoaja on oman selvityksensä mukaan ollut tietoinen olemassa olevista saavutettavuuspuutteista, mutta palveluntarjoaja ei siitä huolimatta ollut kirjannut saavutettavuusselosteelle kaikkia puutteita saavutettavuusvaatimuksissa. Lisäksi erään kantelun käsittelyn yhteydessä kävi ilmi, että palvelun saavutettavuutta ei oltu arvioitu riittävän kattavalla menetelmällä. Tästä syystä palveluntarjoajalla ei ollut täysin oikeaa käsitystä palvelun saavutettavuudesta.

Vastuu saavutettavuusselosteen paikkansapitävyydestä ja sen ajantasaisuudesta on palveluntarjoajalla. Digipalvelulaissa palveluntarjoajalla tarkoitetaan sitä tahoa, jonka digitaalisesta palvelusta on kyse. Palveluntarjoaja voi olla esimerkiksi kunta tai valtion viranomainen. Palvelun saavutettavuuden arvioinnin tai saavutettavan toteutuksen ulkoistaminen esimerkiksi palvelun tuottajalle ei poista palveluntarjoajan vastuuta huolehtia, että palvelu täyttää digipalvelulain vaatimukset.

Saavutettavuusselosteella annettujen lausumien tulee olla paikkansapitäviä ja perustua tosiasialliseen arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto tai mobiilisovellus digipalvelulain saavutettavuusvaatimukset. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että verkkosivuston tai mobiilisovelluksen saavutettavuus on arvioitava riittävän kattavasti, jotta voidaan varmistaa, että kaikki puutteet saavutettavuusvaatimusten noudattamisessa saadaan paikallistettua ja korjattua.

Saavutettavuusselosteen tarkoitus on auttaa palvelun käyttäjää

Vaikka kyseessä on lain mukainen velvoite, saavutettavuusselostetta ei tehdä valvovaa viranomaista varten. Saavutettavuusselosteen tarkoitus on kertoa palvelun käyttäjälle mahdolliset puutteet saavutettavuudessa jo ennen palvelun käyttöä. Täten palvelun käyttäjä on tietoinen mahdollisista puutteista, eivätkä ne tule yllätyksenä kesken palvelun käytön. Näkemykseni mukaan hyvin toteutettu seloste nimenomaan auttaa käyttäjää palvelun käytössä, vaikka itse seloste ei sivustolla olevia saavutettavuuspuutteita poistakaan.

Puutteet saavutettavuusvaatimusten toteutumisessa tulee korjata

Saavutettavuuspuutteiden kuvaaminen saavutettavuusselosteella ei anna automaattisesti oikeutta poiketa saavutettavuusvaatimuksista. Lähtökohtaisesti kaikki puutteet tulee korjata. Saavutettavuusseloste ei siis ole vapaalippu saavutettavuusvaatimuksista poikkeamiselle.

Digipalvelulain mukaan palveluntarjoaja voi poiketa saavutettavuusvaatimuksista vain, jos se ennakkoon tehdyn saavutettavuusarvioinnin perusteella voi osoittaa vaatimusten toteuttamisen aiheuttavan sen toiminnalle kohtuuttoman rasitteen.

Saavutettavuusselosteen ajantasaisuus ja paikkansapitävyys auttaa siis palvelun käyttäjiä varautumaan mahdollisiin saavutettavuuspuutteisiin jo ennen palvelun käyttöä. Saavutettavuuspuutteiden kirjaaminen selosteelle ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että nämä kyseiset puutteet ovat edelleen olemassa. Pahimmassa tapauksessa saavutettavuuspuutteet estävät joidenkin käyttäjien kohdalla kyseisen palvelun käytön kokonaan tai tekevät palvelun käytöstä kohtuuttoman hankalaa.

Kirjoittaja

Kasvokuva Juha Suomalainen

Juha Suomalainen

Ylitarkastaja

Saavutettavuusvalvonta

Katso myös nämä

Saavutettavuusvalvonta tapasi vammais­järjestöjä ja esitteli vuoden 2022 valvonnan suuntaviivat

Lue edellinen

Saavutettavuus­puutteita ei voi jättää korjaamatta

Lue seuraava