Oikeudellista tietoaineistoa tarjoavan palvelun saavutettavuudessa merkittävästi parannettavaa

Asian kuvaaminen

Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvalvonnan yksikkö on tarkastanut oikeudellista tietoaineistoa tarjoavan verkkosivuston saavutettavuutta osana vuoden 2023 kattavan valvonnan valvontajaksoa. Suoritetussa tarkastuksessa aluehallintovirasto havaitsi huomattavan määrän saavutettavuuspuutteita, joista osa on palvelun käyttöä merkittävästi haittaavia saavutettavuuspuutteita.

Asian ratkaisu

Aluehallintoviraston antamassa ratkaisussa aluehallintovirasto määräsi palveluntarjoajan saattamaan verkkosivuston digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019, jäljempänä digipalvelulaki) 7 §:ssä säädettyjen saavutettavuusvaatimusten mukaiseksi. Lisäksi aluehallintovirasto määräsi palveluntarjoajan saattamaan verkkosivustoa koskevan saavutettavuusselosteen vastaamaan digipalvelulain 9 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädettyjä vaatimuksia.

Ratkaisun perustelut

Tarkastetussa palvelussa oli kyse yhteiskunnallisesti merkittävästä palvelusta, joka mahdollistaa jokaisen pääsyn keskeisiin oikeuslähteisiin ja oikeudelliseen aineistoon. Suorittamansa tarkastuksen perusteella aluehallintovirasto katsoi, ettei verkkosivusto vastannut digipalvelulaissa säädettyjä saavutettavuusvaatimuksia. Palvelu sisälsi huomattavan määrän saavutettavuuspuutteita, joista osa oli palvelun käyttöä merkittävästi haittaavia saavutettavuuspuutteita. Lisäksi palveluntarjoaja oli saavutettavuusselosteellaan vedonnut kohtuuttomaan rasitteeseen yksilöimättä sitä, miltä osin palveluun kohdistuu kohtuuton rasite ja millä perustein.

Aluehallintovirasto korosti antamansa päätöksen perusteluissa palvelun yhteiskunnallista merkittävyyttä ja keskeisyyttä jokaisen oikeusturvan kannalta. Aluehallintoviraston mukaan palveluntarjoajalla ei ollut edellytyksiä poiketa digipalvelulaissa säädetyistä vaatimuksista kohtuuttoman rasitteen perusteella. Aluehallintovirasto korosti, että kohtuuttomaan rasitteeseen vetoaminen edellyttää palveluntarjoajalta ennakkoon tehtyä arviointia ja osoitusvelvollisuutta perusteiden olemassaolosta. Palveluntarjoaja ei ollut aluehallintoviraston pyynnöstä huolimatta osoittanut perusteita kohtuuttomaan rasitteeseen vetoamiselle.

Aluehallintovirasto korosti myös saavutettavuusselosteen merkitystä palvelun saavutettavuudesta kertovana tiedon lähteenä digitaalisen palvelun käyttäjille. Aluehallintoviraston mukaan esimerkiksi tieto kohtuuttomaan rasitteeseen vetoamisesta ja kohtuuttoman rasitteen perusteluista ovat sellaista palvelun saavutettavuuden tilasta kertovaa tietoa, josta palveluntarjoajan tulee kertoa saavutettavuusselosteella.

Aluehallintoviraston mukaan palvelussa olevat saavutettavuuspuutteet ovat olleet palveluntarjoajan tiedossa jo pidemmän aikaa. Aluehallintovirasto on vuonna 2022 antamassaan kanteluratkaisussa kiinnittänyt palveluntarjoajan huomiota digipalvelulaissa säädettyihin saavutettavuusvaatimuksiin ja palvelun saavutettavuusselosteeseen.

Katso myös nämä

Hallitus antoi esityksen eduskunnalle saavutettavuus- ja esteettömyysvalvonnan yhdistämisestä

Lue edellinen

Aluehallintovirasto antoi oikeusministeriölle määräyksen saattaa finlex.fi-verkkosivusto saavutettavuusvaatimusten mukaiseksi

Lue seuraava