Aluehallintovirasto antoi oikeusministeriölle määräyksen saattaa finlex.fi-verkkosivusto saavutettavuusvaatimusten mukaiseksi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto tarkasti finlex.fi-sivuston saavutettavuusvaatimusten mukaisuutta osana vuoden 2023 verkkosivustojen kattavaa valvontaa. Tarkastuksen perusteella aluehallintovirasto määräsi oikeusministeriön saattamaan palvelun saavutettavuusvaatimusten mukaiseksi 28.2.2025 mennessä. Lisäksi aluehallintovirasto katsoi, ettei palvelua koskeva saavutettavuusseloste täytä digipalvelulain vaatimuksia ja määräsi oikeusministeriön saattamaan sen lain vaatimusten mukaiseksi.

Oikeusministeriön finlex.fi-verkkosivusto valikoitui Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvalvonnan kattavaan valvontaan valvontajaksolla 2023. Tarkastuksessa palvelussa ilmeni huomattava määrä saavutettavuuspuutteita, joista osa haittaa palvelun käyttöä merkittävästi. Näin ollen aluehallintovirasto määräsi oikeusministeriön saattamaan palvelun saavutettavuusvaatimusten mukaiseksi 28.2.2025 mennessä.

Aluehallintovirasto kiinnitti jo vuonna 2022 antamassaan finlex.fi-sivustoa koskevassa kanteluratkaisussaan oikeusministeriön huomiota saavutettavuusvaatimusten noudattamiseen, joten palvelussa olevat saavutettavuuspuutteet ovat olleet jo pitkään oikeusministeriön tiedossa.

Finlex-palvelu on oikeusministeriön tarjoama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton sähköinen palvelu. Palvelu sisältää muun muassa ajantasaisten säädösten ja alkuperäisten säädösten kokoelmat, kotimaisten ja eurooppalaisten tuomioistuinten ratkaisuja sekä paljon muuta oikeudellista viranomaisaineistoa, kuten eri viranomaisten antamia viranomaispäätöksiä ja -määräyksiä.

”Katsoimme, että Finlex-palvelu on merkittävä yhteiskunnallinen palvelu, josta jokainen voi tarkastella keskeisiä oikeuslähteitä ja muuta oikeudellista aineistoa. Siksi on erityisen tärkeää, että jokaisella on mahdollisuus käyttää palvelua myös tarvitsemillaan apuvälineillä, kuten esimerkiksi ruudunlukijalla”, toteaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvalvonnan yksikön lakimies Johanna Kuokkanen-Muotka.

Puutteita saavutettavuusselosteella

Saavutettavuuspuutteiden lisäksi aluehallintovirasto totesi suorittamansa tarkastuksen perusteella, ettei Finlex-palvelun saavutettavuusseloste vastaa digipalvelulaissa säädettyjä sisällöllisiä vaatimuksia. Palvelua koskeva seloste on päivätty 9.10.2020. Saavutettavuusseloste ei muun muassa sisältänyt selvitystä siitä, mitkä palveluntarjoajan digitaalisen palvelun sisällön osat eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia, eikä perusteluja saavutettavuusvaatimuksista poikkeamiselle.

Saavutettavuusselosteella oli myös vedottu puutteellisesti kohtuuttomaan rasitteeseen palvelun ei-saavutettavan sisällön osalta. Palveluntarjoaja voi poiketa saavutettavuusvaatimuksista, jos se ennakkoon tehtävän saavutettavuusarvioinnin nojalla arvioi vaatimusten noudattamisen aiheuttavan sille kohtuuttoman rasitteen. Oikeusministeriö ei ole esittänyt perusteluja kohtuuttoman rasitteen aiheutumisesta sen toiminnalle. Asiayhteydestä ei muutoinkaan ilmennyt, miltä osin palveluun kohdistuu kohtuuton rasite ja millä perustein. Näin ollen aluehallintovirasto katsoi, ettei oikeusministeriöllä ollut edellytyksiä vedota kohtuuttomaan rasitteeseen Finlex-palvelun osalta.

Saavutettavuusselosteen keskeisenä tarkoituksena on antaa digitaalisen palvelun käyttäjille ajantasainen kuva palvelun saavutettavuudesta ja muista palvelun saavutettavuuteen liittyvistä seikoista.

”On hyvä huomata, että palveluntarjoajan on ylläpidettävä selostetta sen mukaan, miten palvelun sisällöt muuttuvat ja millainen vaikutus niillä on saavutettavuusvaatimusten toteutumiseen. Selosteen laatiminen ei ole kertaluontoinen toimenpide”, muistuttaa Kuokkanen-Muotka.

Määräyksen myötä oikeusministeriön tulee saattaa Finlex-palvelu saavutettavuusvaatimusten mukaiseksi ja toimittaa tehdyistä toimenpiteistä selvitys aluehallintovirastoon.

Lue lisää ratkaisulyhennelmästäAvautuu uuteen ikkunaan.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto vastaa valtakunnallisesti digipalvelulain 3 ja 3 a luvun vaatimusten ja velvoitteiden noudattamisen valvonnasta ja antaa yleistä ohjausta ja neuvontaa niiden toteuttamisesta. Saavutettavuusvaatimusten noudattaminen edistää yhdenvertaisuutta digitaalisessa yhteiskunnassa.

Lisätietoja

Johanna Kuokkanen-Muotka, lakimies, johanna.kuokkanen-muotka@avi.fi, 0295 016 574

Katso myös nämä

Oikeudellista tietoaineistoa tarjoavan palvelun saavutettavuudessa merkittävästi parannettavaa

Lue edellinen