Aluehallinto­virastolta huomautus Helsingin yliopistolle – Sisu-järjestelmän vakavat saavutettavuus­puutteet estävät opiskelijoiden yhden­vertaisuuden toteutumista

Etelä-Suomen aluehallintovirastolle tehdyn kantelun mukaan Sisussa on vakavia saavutettavuusongelmia, joista osa on suunniteltu korjattavan vasta vuonna 2023. Aluehallintovirasto on antanut ratkaisussaan yliopistolle huomautuksen vakavista saavutettavuuspuutteista. Digipalvelulaki velvoittaa muun muassa viranomaisia ja muita julkisen sektorin toimijoita tekemään verkkosivustoistaan saavutettavuusvaatimusten mukaisia.

Sisu-opintohallintajärjestelmän käyttö on saavutettavuuspuutteiden vuoksi näkövammaiselle henkilölle lähes mahdotonta. Järjestelmässä opiskelijoiden on muun muassa tarkoitus ilmoittautua kursseille ja hallinnoida kattavasti omia opintojaan.

Sisun saavutettavuuspuutteet käytännössä estävät näkövammaiselta opiskelijalta järjestelmän itsenäisen käytön. Helsingin yliopisto on arvioinut, että osa vakavista puutteista korjataan vuonna 2023. Pitkää korjausaikataulua ei ole perusteltu saavutettavuusselosteessa, jossa saavutettavuuspuutteet on kuvattu.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto toteaa, että Helsingin yliopiston Sisu-järjestelmä ei täytä digipalvelulain mukaisia saavutettavuusvaatimuksia. Saavutettavuusvaatimuksista voisi poiketa vain, jos poikkeamiselle esitetään lain mukaiset hyväksyttävät perusteet saavutettavuusselosteessa. Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan yliopistolla ei ole riittäviä perusteita vuoteen 2023 asti ulottuville korjausajoille.

”Ratkaisuun vaikutti erityisesti se, että yliopistot ovat isoja toimijoita, joiden tehtävänä on nimenomaisesti edistää yhdenvertaisuutta ja tarjota kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskella”, kertoo saavutettavuuden valvonnan yksikön päällikkö Viena Rainio Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. ”Jos suurin osa opiskeluajasta on mahdotonta käyttää itsenäisesti opintohallintajärjestelmää, se asettaa opiskelijat eriarvoiseen asemaan ja hankaloittaa tutkinnon suorittamista. Nähdäksemme yliopiston korjausaikataulu on perusteeton ja kohtuuttoman pitkä. Päädyimme näiden seikkojen vuoksi antamaan Helsingin yliopistolle huomautuksen lain vastaisesta toiminnasta.”

Huomautus on aluehallintoviraston keinovalikoimasta ankarin tapa puuttua kantelun perusteella havaittuun lainvastaiseen toimintaan. Aluehallintoviraston ohjauksen mukaan Helsingin yliopiston täytyy viivytyksettä korjata Sisun saavutettavuuspuutteet niin, että järjestelmä vastaa digipalvelulain saavutettavuusvaatimuksia. Erityisesti käytön estävät saavutettavuuspuutteet pitää korjata välittömästi.

Kantelu Helsingin yliopistosta Sisu-järjestelmän vuoksi tehtiin Etelä-Suomen aluehallintovirastoon lokakuussa 2020. Aluehallintovirasto pyysi asiaa käsitellessään selvityksiä yliopistolta ja lausunnon yhdenvertaisuusvaltuutetulta.

Sisu-palvelun on toteuttanut korkeakoulujen yhteisesti omistama Funidata. Aluehallintoviraston käsityksen mukaan palvelu on otettu käyttöön tai sitä ollaan ottamassa käyttöön useissa muissakin Suomen korkeakouluissa.

Aluehallintovirasto voi lisäksi ottaa yliopiston ja sen tarjoaman Sisu-järjestelmän osaksi valvontaohjelmaansa. Valvonnan perusteella aluehallintovirasto voi määrätä toimijan tekemään palvelun saavutettavuusvaatimusten mukaiseksi ja tarvittaessa tehostaa määräystä uhkasakolla.

Saavutettavuuslainsäädäntö velvoittaa julkista sektoria – tavoitteena edistää yhdenvertaisuutta

Digipalvelulaki velvoittaa käytännössä koko julkista sektoria ja osaa yksityisen sektorin toimijoista tekemään verkkosivustoistaan ja mobiilisovelluksistaan saavutettavat eli sellaiset, joita mahdollisimman moni ihminen voi käyttää itsenäisesti.

Aluehallintovirasto toteaa ratkaisussaan, että siihen asti, kunnes Sisun saavutettavuuspuutteet on korjattu, Helsingin yliopiston täytyy tarjota vaihtoehtoinen asiointitapa ja kuvata ohjeet siihen saavutettavuusselosteessa.

”Digipalvelulain lähtökohta on, että käyttäjät voivat asioida itsenäisesti verkossa ilman, että heidän tarvitsee erikseen pyytää sisältöä tai palvelua itselleen sopivassa saavutettavassa muodossa”, huomauttaa Viena Rainio. ”Tavoitteena on, että palveluissa jo alun alkaen olisi huomioitu erilaisten käyttäjien tilanteet ja tarpeet.”

Aluehallintovirasto pyysi yhdenvertaisuusvaltuutetulta lausunnon Sisun saavutettavuuden puutteista yhdenvertaisuuslain näkökulmasta. Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoi, että näkövammaiset opiskelijat joutuvat saavutettavuuden puutteiden vuoksi epäedulliseen asemaan suhteessa muihin opiskelijoihin. Yliopiston vastaus valtuutetun lausuntoon ei myöskään kumonnut olettamaa yhdenvertaisuuslain 13 §:n kieltämästä välillisestä syrjinnästä.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunnon mukaan apua vaihtoehtoiseen asiointiin pitäisi olla saatavilla myös virka-ajan ulkopuolella, jolloin myös Sisu on muiden opiskelijoiden käytössä. Yhdenvertaisuusvaltuutettu voi tarvittaessa tutkia tapausta syrjinnän kannalta yhdenvertaisuuslain ja YK:n vammaisyleissopimuksen näkökulmasta.

Digipalvelulaki, jossa saavutettavuusvaatimukset kuvataan, tuli voimaan 1.4.2019. Lain taustalla on Euroopan unionin saavutettavuusdirektiivi. Lisäksi taustalla vaikuttaa YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista, joka korostaa vammaisten ihmisten osallisuutta ja mahdollisuutta itsenäiseen asiointiin myös digitaalisessa ympäristössä. Digipalvelulain yhtenä tavoitteena on tehdä saavutettavuuden huomioimisesta osa normaalia viranomaistoimintaa.

”Saavutettavuuden huomioiminen edistää yhdenvertaisuutta, lisää osallisuutta ja myös vähentää yhteiskunnan kustannuksia, kun yhä useampi ihminen voi asioida itsenäisesti verkossa”, toteaa Viena Rainio.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto vastaa koko Suomessa digipalvelulain saavutettavuusvaatimusten noudattamisen valvonnasta ja antaa neuvontaa ja ohjeita saavutettavuudesta. Saavutettavuuden huomiointi edistää ihmisten yhdenvertaisuutta digitaalisessa yhteiskunnassa.

Lisätietoa:

Medialle:

  • Viena Rainio, ylitarkastaja, yksikön päällikkö 0295 016 505 (24.6. asti), saavutettavuuden valvonta
  • Elisa Kotiniemi, lakimies, 0295 016 061 (28.6. alkaen), saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Katso myös nämä

Aluehallintovirasto on käynnistänyt digipalvelujen saavutettavuuden kattavan valvonnan

Lue edellinen

Korkeakoulun opinto­hallinta­järjestel­män on oltava saavutettavuus­vaatimusten mukainen

Lue seuraava