Kuvituskuva

Aluehallintovirasto havaitsi merkittäviä puutteita joukkoliikennesovelluksen saavutettavuudessa

Asian kuvaaminen

Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvalvonnan yksikkö on vuoden 2022 valvontajaksolla tarkastanut erään joukkoliikennesovelluksen saavutettavuusvaatimusten noudattamista. Aluehallintovirasto havaitsi tarkastuksen yhteydessä sovelluksen saavutettavuudessa merkittäviä puutteita, joista osa on havaittu jo aiemmalla valvontajaksolla suoritetun tarkastuksen yhteydessä.

Asian ratkaisu

Aluehallintovirasto määräsi 26.9.2023 antamallaan päätöksellä palveluntarjoajan saattamaan sovelluksensa digipalvelulain (306/2019) 3 luvussa säädettyjen saavutettavuusvaatimuksien mukaiseksi tiettyjen palvelussa ilmenneiden saavutettavuuspuutteiden osalta. Päätös koskee sovelluksen iOS-käyttöjärjestelmälle suunniteltua versiota. Päätöksen mukaan palveluntarjoajan tulee korjata palvelussaan olevat merkittävät saavutettavuuspuutteet 26.2.2024 mennessä. Lisäksi aluehallintovirasto on kehottanut palveluntarjoajaa huolehtimaan myös muiden tarkastusraportissa esiin tuotujen saavutettavuuspuutteiden korjaamisesta.

Palveluntarjoajan tulee toimittaa aluehallintovirastolle 11.3.2024 mennessä selvitys tarkastusraportissa mainittujen merkittävien saavutettavuuspuutteiden korjaamisesta.

Ratkaisun perustelut

Tarkastetussa palvelussa oli kyse joukkoliikennesovelluksesta, jonka saavutettavuuden aluehallintovirasto on tarkastanut sekä vuosien 2020–2021 että vuoden 2022 valvontajakson aikana. Tarkastuksen kohteena olevaa joukkoliikennesovellusta aluehallintovirasto pitää yhteiskunnallisesti merkittävänä digitaalisena palveluna, jonka saavutettavuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Ratkaisun perusteluissaan aluehallintovirasto totesi, että palveluntarjoajan digitaalisen palvelun tarkastuksessa valvontajaksolla 2022 on ilmennyt saavutettavuuspuutteita, jotka merkittävästi haittaavat palvelun käyttöä osalla käyttäjistä. Kyseiset saavutettavuuspuutteet yhtä lukuun ottamatta on havaittu myös edellisellä valvontajaksolla 2020–2021 suoritetussa tarkastuksessa, eikä niitä ole korjattu valvontajaksolla 2022 suoritettuun tarkastukseen mennessä.

Palveluntarjoajan aluehallintovirastolle toimittamassa selvityksessä palveluntarjoaja on todennut, että osa aluehallintoviraston mainitsemista merkittävästi palvelun käyttöä haittaavista puutteista tultaisiin korjaamaan joko meneillään olevan uudistuksen aikana tai myöhemmän kehitystyön aikana. Selvityksessään palveluntarjoaja myös mainitsee, että muiden raportin mukaan havaittujen saavutettavuuspuutteiden korjaamisen edellyttämä työmäärä tullaan selvittämään ja niiden toteutettavuutta tullaan arvioimaan osana sovelluksen jatkuvan kehittämisen prosessia.

Perusteluissaan aluehallintovirasto totesi, että digipalvelulain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuuden toteutumista yhteiskunnassa lisäämällä erityisesti vammaisten henkilöiden ja toimintarajoitteisten henkilöiden mahdollisuuksia toimia itsenäisesti yhteiskunnan erilaisissa toiminnoissa. Sovelluksen saavutettavuutta koskevan tarkastuksen yhteydessä aluehallintovirasto on kuitenkin havainnut sellaisia puutteita, joiden aluehallintovirasto katsoo merkittävästi haittaavan sovelluksen käyttöä. Lisäksi suurin osa näistä puutteellisuuksista on koskenut jo vuosien 2020–2021 valvontajaksolla havaittuja puutteita, jotka olivat vielä vuoden 2022 valvontajaksolla korjaamatta.

Aluehallintovirasto toi ratkaisun perusteluissaan esiin sen, että digipalvelulain 3 luvussa säädettyjä saavutettavuusvaatimuksia on sovellettu mobiilisovelluksiin 23.6.2021 lähtien, jolloin sovelluksen olisi jo tuolloin tullut vastata digipalvelulaissa säädettyjä saavutettavuusvaatimuksia. Lisäksi aluehallintovirasto totesi, ettei palveluntarjoaja ole selvityksessään esittänyt hyväksyttäviä perusteluja saavutettavuusvaatimuksista poikkeamiselle.

Aluehallintovirasto pitää keskeisenä, että jokaisella käyttäjällä tulee olla yhdenvertainen mahdollisuus käyttää itsenäisesti kyseistä palvelua.

Koska palvelussa on havaittu merkittäviä saavutettavuuspuutteita, eikä puutteita ole korjattu vuoden 2020–2021 valvontajaksolla suoritetun tarkastuksen jälkeen, aluehallintovirasto määräsi palveluntarjoajan korjaamaan sovellustaan koskevat merkittävät saavutettavuuspuutteet 26.2.2024 mennessä.

Katso myös nämä

Aluehallintovirasto havaitsi kunnan verkkosivustolla huomattavan suuren määrän saavutettavuuspuutteita

Lue edellinen

Aluehallintovirasto on antanut kaksi määräystä saavutettavuuspuutteiden korjaamiseksi

Lue seuraava