Kuvituskuva

Aluehallintovirasto havaitsi kunnan verkkosivustolla huomattavan suuren määrän saavutettavuuspuutteita

Asian kuvaaminen

Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvalvonnan yksikkö on vuoden 2022 valvontajaksolla tarkastanut erään kunnan verkkosivuston saavutettavuusvaatimusten mukaisuutta. Tarkastuksessa havaittiin huomattavan suuri määrä saavutettavuuspuutteita. Osa havaituista saavutettavuuspuutteista haittaa merkittävästi palvelun käyttöä osalla käyttäjistä. Samoja puutteita havaittiin jo aiemman valvontajakson tarkastuksessa.

Asian ratkaisu

Aluehallintovirasto määräsi 13.11.2023 antamallaan päätöksellä palveluntarjoajan saattamaan verkkosivustonsa digipalvelulain (306/2019) 3 luvussa säädettyjen saavutettavuusvaatimusten mukaiseksi. Päätöksen mukaan palveluntarjoajan tulee korjata verkkosivustollaan olevat saavutettavuuspuutteet 12.7.2024 mennessä. Palveluntarjoajan tulee toimittaa aluehallintovirastolle selvitys saavutettavuuspuutteiden korjaamiseksi tehdyistä toimenpiteistä 9.8.2024 mennessä.

Ratkaisun perustelut

Tarkastetussa palvelussa oli kyse kunnan verkkosivustosta, jonka saavutettavuuden aluehallintovirasto on tarkastanut vuoden 2022 valvontajakson aikana. Verkkosivuston saavutettavuus on tarkastettu myös edellisellä valvontajaksolla 2020–2021.

Ratkaisun perusteluissa aluehallintovirasto toteaa, että palveluntarjoajan verkkosivuston tarkastuksessa on ilmennyt huomattavan suuri määrä saavutettavuuspuutteita, joista osa merkittävästi haittaa palvelun käyttöä osalla käyttäjistä. Lisäksi aluehallintovirasto toteaa, että valvontajaksolla 2020–2021 havaittuja saavutettavuuspuutteita ei ole annetusta ohjauksesta huolimatta korjattu edes osittain valvontajaksolla 2022 suoritettuun tarkastukseen mennessä.

Palveluntarjoajan aluehallintovirastolle toimittamassa selityksessä palveluntarjoaja on myös itse todennut, että sivustolla on mittavasti ongelmakohtia ja asioita, jotka vaatisivat perusteellista korjausta. Selityksen mukaan saavutettavuuspuutteita ei ole korjattu edes osittain, koska organisaatiossa ei ole osattu varata asian kuntoon saattamiseen riittäviä resursseja, eikä organisaatiossa ole ollut ketään, jolla olisi ollut kapasiteettia ryhtyä uudistusta suunnittelemaan ja toteuttamaan. Selityksessään palveluntarjoaja tuo myös esille, että sivusto tullaan todennäköisesti siirtämään kokonaan uudelle alustalle, koska nykyisellä sivustolla käytettävän alustan tuki on päättymässä. Selityksen mukaan verkkosivuston siirto uudelle alustalle veisi vähintään 6–12 kuukautta. Selityksessään palveluntarjoaja ei pidä tarkoituksenmukaisena käyttää resursseja nykyisen palvelualustan saavutettavuuden korjaamiseen, koska kyseisestä alustasta luovutaan joka tapauksessa.

Perusteluissaan aluehallintovirasto toteaa, että se, että organisaatiossa ei ole osattu varata tarvittavia resursseja tai että organisaatiossa ei ole riittävää osaamista, eivät ole digipalvelulain näkökulmasta hyväksyttäviä syitä saavutettavuusvaatimuksista poikkeamiselle. Digipalvelulaki edellyttää palveluntarjoajalta sitä, että tämän digitaalisten palvelujen tietosisältöjen tulee täyttää digipalvelulain saavutettavuusvaatimukset, kun tietosisältö on palvelun käyttäjien saatavilla. Aluehallintovirasto myös toteaa, että digipalvelulain 3 lukua on sovellettu 23.9.2019 alkaen verkkosivustoihin, jotka on julkaistu 23.9.2018 tai sen jälkeen, ja 23.9.2020 alkaen verkkosivustoihin, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018. Näin ollen verkkosivuston olisi täytynyt täyttää digipalvelulain 7 §:n mukaiset saavutettavuusvaatimukset edellä mainituista ajankohdista lähtien riippuen siitä, milloin palvelu on julkaistu.

Perusteluissaan aluehallintovirasto ei ottanut kantaa siihen, toteutetaanko digipalvelulain saavutettavuusvaatimustenmukaisuus esimerkiksi korjaamalla nykyisessä palvelussa esiintyvät saavutettavuuspuutteet vai palvelun kokonaisuudistuksella. Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan palveluntarjoaja ei ole esittänyt selityksessään hyväksyttäviä perusteluja saavutettavuusvaatimuksista poikkeamiselle, eikä selityksessä ole myöskään esitetty luotettavaa suunnitelmaa puutteiden korjaamiseksi. Aluehallintovirasto katsoo, että palveluntarjoajalla on ollut riittävästi aikaa joko korjata sovelluksessa valvontajaksolla 2020–2021 havaitut saavutettavuuspuutteet ennen 1.2.2023–6.3.2023 suoritettua valvontajakson 2022 mukaista tarkastusta tai esittää luotettava suunnitelma kaikkien merkittävästi palvelun käyttöä haittaavien saavutettavuuspuutteiden korjaamiseksi tai palvelun kokonaisuudistuksen tekemiseksi.

Perusteluissaan aluehallintovirasto tuo ilmi, että digipalvelulain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuuden toteutumista yhteiskunnassa lisäämällä erityisesti vammaisten henkilöiden ja toimintarajoitteisten henkilöiden mahdollisuuksia toimia itsenäisesti yhteiskunnan erilaisissa toiminnoissa. Koska palveluntarjoajan palvelussa on havaittu merkittäviä saavutettavuuspuutteita, eikä puutteita ole korjattu vuoden 2020–2021 valvontajaksolla suoritetun tarkastuksenkaan jälkeen, aluehallintovirasto on määrännyt palveluntarjoajan saattamaan verkkosivustonsa digipalvelulain 3 luvussa säädettyjen saavutettavuusvaatimusten mukaiseksi 12.7.2024 mennessä. Palveluntarjoajan tulee toimittaa aluehallintovirastolle 9.8.2024 mennessä selvitys saavutettavuuspuutteiden korjaamiseksi tehdyistä toimenpiteistä.

Katso myös nämä

WCAG 2.2 ei tule heti osaksi digipalvelulakia

Lue edellinen

Aluehallintovirasto havaitsi merkittäviä puutteita joukkoliikennesovelluksen saavutettavuudessa

Lue seuraava