Aluehallintoviraston logo

Saavutettavuus­vaatimuksista ei voi poiketa vetoamalla tulevaan kokonais­uudistukseen

Asian kuvaaminen

Kantelu koski ministeriön hallinnoimaa verkkosivustoa. Kantelussa tuotiin esille, että verkkosivusto ei skaalaudu eri päätelaitteille. Avin selvittäessä asiaa osoittautui, että palvelussa on muitakin saavutettavuuspuutteita.

Asian ratkaisu

Aluehallintovirasto kiinnitti ratkaisussaan ministeriön huomiota digipalvelulain 3 luvun saavutettavuusvaatimuksiin ja saavutettavuusselosteeseen ministeriön julkaisemassa palvelussa.

Ratkaisun perusteet

Viranomaisen on huolehdittava, että sen hallinnoima verkkosivusto täyttää digipalvelulain mukaiset saavutettavuusvaatimukset

Kantelun kohteena oli verkkosivusto, johon tietoja julkaisee noin 60 eri viranomaista. Tässä tapauksessa saavutettavuusvaatimusten noudattamisesta oli viime kädessä vastuussa verkkosivustoa hallinnoiva ministeriö, vaikka sen vastuulla ei ollut muiden viranomaisten julkaisemien tietojen oikeellisuus.

Kantelun käsittelyn aikainen versio sivustosta on julkaistu vuonna 2004. Siten ministeriön hallinnoiman verkkosivuston olisi pitänyt olla saavutettavuusvaatimusten mukainen viimeistään 23. päivänä syyskuuta 2020. Osa saavutettavuuspuutteista on tuotu ministeriön tietoon jo kesällä 2020. Ministeriöllä on siten ollut aikaa tehdä saavutettavuusparannuksia. Ministeriö ei ollut tehnyt parannuksia.

Saavutettavuusvaatimusten toteuttamista ei voi viivyttää vetoamalla tulevaan kokonaisuudistukseen

Selvityksen mukaan ministeriö on keväällä 2020 käynnistänyt verkkosivuston uudistamista koskevan hankintamenettelyn, jossa on asetettu vaatimukseksi saavutettavuusvaatimusten kattava huomiointi. Aluehallintovirasto painottaa, että sivuston kaavailtu uudistus ei poista velvoitetta digipalvelulain noudattamiselle.

Selvityksen perusteella saavutettavuusselosteelle ei ole kirjattu saavutettavuusarviointien mukaisia puutteita. Verkkosivuston saavutettavuusselosteen tulee olla ajantasainen. Lisäksi sen täytyy olla digipalvelulain ja komission täytäntöönpanopäätöksen vaatimusten mukainen. Tämä vaatimus koskee sekä nykyistä että mahdollista kokonaan uutta sivustoa.

Kohtuuttomaan rasitteeseen vetoaminen on perusteltava

Palveluntarjoaja voi poiketa saavutettavuusvaatimuksista vain, jos se ennakkoon tehdyn saavutettavuusarvioinnin perusteella voi osoittaa vaatimusten toteuttamisen aiheuttavan sen toiminnalle kohtuuttoman rasitteen. Kohtuuttomaan rasitteeseen voi vedota vain väliaikaisesti, eikä sitä voi tehdä koko palvelun osalta.

Ministeriö oli vedonnut kohtuuttomaan rasitteeseen, mutta ei ollut esittänyt perusteluita sen tueksi. Siten on jäänyt epäselväksi, onko ministeriö tehnyt kohtuuttomasta rasitteesta arvion. Lain mukaan arviossa pitää huomioida mukaisesti erityisesti vammaisten ihmisten tarpeet käyttää palvelua sekä palveluntarjoajan koko, taloudellinen asema, toiminnan luonne ja laajuus.

Keskeinen lainsäädäntö

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) 2–3 §, 7–9 §, 11–12 §, 17 §

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1523 saavutettavuusselosteen mallista julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuutta koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 mukaisesti.

Katso myös nämä

Saavutettavuuspalaute on palautetta saavutettavuuden puutteista – palaute edellyttää palveluntarjoajan reagointia

Lue edellinen

Saavutettavuusvalvonta tapasi vammais­järjestöjä ja esitteli vuoden 2022 valvonnan suuntaviivat

Lue seuraava