kuvassa olevan henkilön kädet ovat tietokoneen näppäimistöllä.

Saavutettavuusvaatimukset tulee huomioida, vaikka se edellyttäisi korjauksia valmisohjelmistoon

Asian kuvaaminen

Kantelu koski viranomaisen digitaalisessa palvelussa olevia pdf-tiedostoja, jotka eivät täyttäneet digipalvelussa säädettyjä saavutettavuusvaatimuksia. Saavutettavuuspuutteet estävät
esimerkiksi ruudunlukijaa käyttävää henkilöä käyttämään palvelua itsenäisesti. Kyseinen digitaalinen palvelu ja palvelussa olevat pdf-tiedostot ovat keskeisiä palvelun käyttäjien omien etujen, oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi.

Asian ratkaisu

Aluehallintovirasto kiinnitti viranomaisen huomiota digitaalisessa palvelussa oleviin saavutettavuuspuutteisiin erityisesti pdf-tiedostojen osalta ja totesi, että viranomaisen tulee varmistua siitä, että digitaalisen palvelun saavutettavuuspuutteet tulevat korjatuksi mahdollisimman pian.

Lisäksi aluehallintovirasto kehotti viranomaista lisäämään saavutettavuusselosteeseen ohjeet siitä, miten palvelun käyttäjä voi saada digitaalisen palvelun sisältämät tiedot tai palvelun vaihtoehtoisella tavalla, jos palvelu tai sen osa ei ole käyttäjälle saavutettavassa muodossa.

Ratkaisun perusteet

Selvityksessään viranomainen totesi, että digitaalinen palvelu ei täytä digipalvelulain saavutettavuusvaatimuksia ja tämä oli tuotu esiin myös palvelun saavutettavuusselosteessa. Viranomainen oli ollut tietoinen saavutettavuuspuutteesta jo vuodesta 2019 ja pyrkinyt korjaamaan saavutettavuuspuutteet ulkomaisen ohjelmistotoimittajan kanssa. Haasteeksi oli muodostunut, että korjauksia ei voinut tehdä vain viranomaisen palveluun, vaan ne täytyi tehdä valmisohjelmiston ytimeen. Viranomainen totesi, että palvelun saavutettavuuspuute on korjautumassa kevään 2023 aikana.

Aluehallintovirasto totesi, että digipalvelulaki velvoittaa palveluntarjoajia varmistamaan, että sen digitaalisen palvelun sisällöt täyttävät saavutettavuusvaatimukset. Tämä koskee myös sivustolta ladattavissa olevia pdf-tiedostoja. Digipalvelulain siirtymäsäännösten mukaan lain soveltamisalaan kuuluvien verkkosivustojen on tullut täyttää saavutettavuusvaatimukset viimeistään 23.9.2020 riippumatta siitä, milloin verkkosivusto on julkaistu. Saavutettavuusvaatimuksia sovelletaan myös ennen 23.9.2018 julkaistujen toimisto-ohjelmistojen tiedostomuotoihin, jos niitä tarvitaan asianosaisen etujen, oikeuksien ja velvollisuuksien määrittämiseen tai toteuttamiseen.

Aluehallintovirasto painotti, että digipalvelulain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuuden toteutumista yhteiskunnassa lisäämällä erityisesti vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia selvitä
itsenäisesti yhteiskunnan erilaisissa toiminnoissa.

Aluehallintovirasto korosti, että kyseessä oleva digitaalinen palvelu on merkittävä yhteiskunnan digitaalinen palvelu, jonka saavutettavuuteen tulee kiinnittää erityistä huomioita. On keskeistä, että jokaisella käyttäjällä on yhdenvertainen mahdollisuus saada tiedot omien etujen, oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi. Näin ollen viranomaisen on varmistuttava siitä, että digitaalinen palvelu ja sen sisältämät pdf-tiedostot ovat saavutettavat.

Lisäksi aluehallintovirasto totesi, että jos digitaalisen palvelun käyttäjä tarvitsee etujensa, oikeuksiensa tai velvollisuuksiensa selvittämiseksi tai toteuttamiseksi digitaalisesta palvelusta sellaista sisältöä, joka ei täytä saavutettavuusvaatimuksia, käyttäjällä on oikeus saada nämä sisällöt perustellusta syystä yksittäistapauksessa saavutettavuusvaatimukset täyttävässä muodossa tai muuten vaihtoehtoisella palvelun käyttäjän kannalta saavutettavalla tavalla. Tästä on oltava tieto tai ohje saavutettavuusselosteella. Vaihtoehtoisen tavan viranomainen voi arvioida itse, kunhan se on asiakkaalle saavutettava. Näin ollen aluehallintovirasto kehotti viranomaista lisäämään saavutettavuusselosteeseen ohjeet siitä, miten palvelun käyttäjä voi saada digitaalisen palvelun sisältämät tiedot tai palvelun vaihtoehtoisella tavalla, jos palvelu tai sen osa ei ole käyttäjälle saavutettavassa muodossa.

Lisäksi aluehallintovirasto painotti, että digipalvelulain mukaisten saavutettavuusvaatimusten tarkoituksena on taata se, että käyttäjien ei tarvitse erikseen pyytää sisältöä saavutettavana, vaan digitaalisen palvelun tietosisältöjen tulee olla saavutettavat, kun tietosisältö on palvelun käyttäjien saatavilla, ellei kyseessä ole sisältö, joka ei kuulu digipalvelulain piiriin tai jonka osalta on vedottu kohtuuttomaan rasitteeseen.

Keskeiset lait ja suositukset

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) 1-3 §, 7 §, 9-12 §, 17 §

Katso myös nämä

Ohjauskirje tarkentaa tulkintoja videoista ja kohtuuttomasta rasitteesta

Lue edellinen

Saavutettavuus ja digipalvelulain vaatimukset verkkokoulutusta on päivitetty

Lue seuraava