Webbtillgänglighet

Webbtillgänglighet innebär att så många olika människor som möjligt kan använda digitala tjänster så enkelt som möjligt. Webbtillgänglighet innebär att olikheterna och mångfalden bland människor beaktas när digitala tjänster planeras och genomförs.

Webbtillgänglighet innebär åtkomlighet på nätet

Nuförtiden används begreppet fysisk tillgänglighet särskilt i fråga om tillgängligheten och funktionen i byggnader och annan byggd miljö. Med fysisk tillgänglighet avses alltså att ämbetsverk, biografer eller bibliotek är lätta att besöka för rullstolsburna, personer med barnvagn eller personer med nedsatt syn.

En miljö eller en enskild byggnad är fysiskt tillgänglig då den är funktionell, säker och trivsam för olika användare och då alla utrymmen i byggnaden är lätta att nå.

Begreppet webbtillgänglighet börjar vara etablerat när det gäller digitala tjänster. Webbtillgänglighet innebär alltså åtkomlighet i den digitala världen: att det är lätt för olika människor att använda digitala tjänster och innehållet i dem. Webbtillgängligheten förbättrar jämlikheten i det digitala samhället.

När webbtillgängligheten har beaktats i så stor utsträckning som möjligt kan olika människor självständigt använda digitala tjänster. Det förbättrar möjligheterna till självständighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Att beakta webbtillgängligheten är att beakta kundernas behov

Webbtillgänglighet kan också betraktas som ett perspektiv där framför allt olika användare, deras mångahanda omständigheter, behov och eventuella begränsningar eller utmaningar uppmärksammas. Att beakta kundernas behov är centralt för webbtillgängligheten.

Eftersom människor skiljer sig mycket från varandra, skiljer sig också behoven när det gäller webbtillgängligheten. Något som är tillgängligt för en person behöver inte vara det för en annan.

Till exempel kan en person med nedsatt hörsel inte få information från en video där det förekommer tal, men ingen text. En person med nedsatt syn får däremot information från videon om ljudspåret är uttömmande, medan information som bara presenteras i visuell form är otillgänglig för honom eller henne.

När digitala tjänster och innehållet i dem planeras och genomförs är det väsentliga att så väl som möjligt förstå och beakta olika användares omständigheter och behov.

Principen design för alla

Webbtillgängligheten anknyter i hög grad till principen design för alla (på engelska Design for All eller Universal Design). Syftet med principen design för alla är att uppmärksamma olika användare redan i början av planeringen och att ta fram en tjänst som alla människor kan använda.